Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2013

Harcerskie dzia?ania w Trójce 


„Idziemy naprzód i ci?gle pniemy si? wzwy?, by zdoby? szczyt idea?ów, ?wietlany Harcerski Krzy?” - takie oto motto towarzyszy wszystkim harcerzom na co dzie?. Jest to, zatem codzienna troska o wype?nianie swoich obowi?zków, o zdobywanie umiej?tno?ci, kszta?towanie charakteru, o ducha patriotyzmu, a przede wszystkim braterstwo.

W dru?ynie harcerskiej funkcjonuj?cej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ?w. M. M. Kolbego w Chmielniku dzia?a 23 harcerzy, cz??? z nich mo?na ?mia?o rozpozna?, gdy? w ka?dy pi?tek obowi?zuje ich tzw. dzie? mundurowy, maj?, wi?c obowi?zek przyj?? do szko?y w harcerskim mundurze. Podj?li?my starania, by umundurowa? ca?? dru?yn?, a nie jest to zadanie ?atwe ze wzgl?du na liczb? harcerzy i koszt jednego munduru. Mamy jednak nadziej?, ?e do ko?ca stycznia to przedsi?wzi?cie uda nam si? zrealizowa?. Jednym z naszych zada? jest nieustanna troska o ?ad wokó? Krzy?a wzniesionego nieopodal naszej szko?y. Od pocz?tku roku prowadzimy akcj? „Nakr?? si? na pomaganie”- zbieramy nakr?tki na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, podj?li?my ju? po raz kolejny akcj? „I Ty mo?esz zosta? ?w. Miko?ajem”, zbierali?my i dostarczyli?my ró?ne artyku?y potrzebne do przygotowania paczek dla dzieci z Hospicjum. Sztandarow? akcj? harcerzy jest poranek patriotyczny z okazji rocznicy Odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. W tym roku obchodzili?my j? 12 listopada i dzie? ten by? szczególnie uroczysty: najpierw swoim wyst?pem zachwyci?y dzieciaki z oddzia?u zerowego. Pani Alicja Ziaja zadba?a nie tylko o przygotowanie wierszy, ale tak?e o przepi?kny ubiór – dzieciaki mia?y czapki i kotyliony, a nawet szalik w kolorach narodowych. Nast?pnie harcerze ze szkolnej dru?yny przygotowali opowie?? o losach naszej Ojczyzny, o odzyskaniu niepodleg?o?ci, przepi?knie za?piewali kilka pie?ni patriotycznych. Uwie?czeniem by?o uroczyste z?o?enie Przyrzeczenia Harcerskiego. Druhna dru?ynowa przypomina?a histori? Krzy?a Harcerskiego, nast?pnie komend? wezwa?a 7 druhen z klasy VI do wyst?pienia i z?o?enia przyrzeczenia, które sk?adane by?o w?a?nie na Krzy? Harcerski i ogie?, gdy? pozostali harcerze symbolizowali kolejne punkty Prawa Harcerskiego zapalaj?c znicze i uk?adaj?c je w znak krzy?a. Kulminacj? wydarzenia by?o odebranie tego przyrzeczenia przez pani? Dyrektor, która jest równie? Instruktorem-Przewodnikiem naszej dru?yny. Druhna Bo?ena Gwizda?a zawo?aniem „ Na s?owie harcerza polegaj jak na Zawiszy” - odebra?a przyrzeczenie i na pami?tk? wr?czy?a dziewcz?tom Krzy?e, które nosz? przypi?te do munduru. Na koniec apelu za?piewano Modlitw? Harcersk?. Pozostaje mie? tylko nadziej?, ?e pozosta?ym druhom uda si? te? spe?ni? wszystkie warunki, by w przysz?o?ci z?o?y? przyrzeczenie i zosta? prawdziwym harcerzem.

To ju? by?o, a co planujemy w naszej dru?ynie w najbli?szym czasie. Nied?ugo ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, wi?c harcerze b?d? odwiedza? instytucje i sponsorów zaprzyja?nionych ze szko?? oraz sk?ada? im ?yczenia. B?d? te? uczestniczy? w uroczysto?ci przekazania ?wiat?a Betlejemskiego, pomaga? przygotowa? Wigili? szkoln?, a po Nowym Roku w styczniu, gdy pogoda dopisze, chcieliby?my urz?dzi? kulig harcerski po??czony z wieczornic? i oczywi?cie mamy nadziej?, ?e nasze plany uda si? spe?ni?. Korzystaj?c z okazji wszystkim tym, którzy trzymaj? za nas kciuki sk?adamy ?yczenia: Weso?ych ?wi?t i Szcz??liwego Nowego Roku 2014.


Agnieszka Bajda