Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2013

Szko?a Podstawowa w Zabratówce imienia Orl?t Lwowskich 


22 pa?dziernika 2006 roku to pami?tna data, która stanowi bardzo wa?ny punkt na mapie historii Szko?y Podstawowej w Zabratówce. Wtedy nasza szko?a przyj??a zaszczytne imi? Orl?t Lwowskich. Od tej pory robimy wszystko, aby zaszczepi? uczniom i spo?eczno?ci lokalnej warto?ci reprezentowane przez m?odych obro?ców Lwowa. Naszym celem jest tak?e przypominanie oraz czczenie ich bohaterskiego czynu. Chcemy do tego nawi?za? szczególnie teraz, kiedy jeste?my organizatorami III Zlotu Szkó? im. Orl?t Lwowskich. W tym roku to nam przypadnie w udziale zaszczyt goszczenia wielu znakomitych go?ci i mamy nadziej?, ?e b?dzie to okazja do wielu buduj?cych i twórczych dyskusji.

Staramy si? dzia?a? zgodnie z tekstem ?lubowania, jakie na Sztandar Szko?y Podstawowej im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce z?o?yli wówczas uczniowie. ?lubowanie to rokrocznie powtarzaj? pierwszoklasi?ci wst?puj?cy w szeregi braci uczniowskiej:

„Rzetelnie i systematycznie pracowa? nad poszerzeniem swojej wiedzy.

Dba? o honor i tradycje Szko?y oraz godnie reprezentowa? jej Imi?.

Dba? o pi?kno mowy ojczystej.

Okazywa? szacunek drugiemu cz?owiekowi.

Wyrabia? w sobie si?? woli, prawo?? charakteru i ch?? niesienia pomocy innym.

Czci? i szanowa? symbole kraju, o które walczy?y Lwowskie Orl?ta.

Zachowywa? si? w sposób godny m?odego Polaka.

?lubujemy.”

Kieruj?c si? tymi zasadami, aktywnie pracujemy na wielu polach. Pragniemy, aby m?odzi ludzie opuszczaj?c mury naszej szko?y stali si? w przysz?o?ci osobami prawymi, rzetelnie wywi?zuj?cymi si? ze swoich obowi?zków. Dlatego staramy si? krzewi? w nich wspomniane warto?ci. Wspó?pracujemy z szeregiem instytucji, z których najwa?niejsze to Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich oraz Instytut Pami?ci Narodowej. Wa?n? dat? w kalendarzu imprez jest oczywi?cie Dzie? Patrona, obchodzony przez nasz? spo?eczno?? bardzo uroczy?cie. Du?? wag? przywi?zujemy tak?e do celebrowania wszelkich ?wi?t patriotycznych, b?d?cych okazj? do okazywania szacunku polskim symbolom narodowym. Ka?dego roku uczestniczymy, wraz z Pocztem Sztandarowym, w Mszach ?wi?tych w intencji Obro?ców Lwowa oraz reprezentujemy szko?? na wielu innych uroczysto?ciach, zarówno lokalnych, jak i tych o szerszym zasi?gu. Dbamy o czysto?? i kultur? ojczystego j?zyka poprzez wydawanie szkolnej gazetki „Dzwonek” oraz organizowanie szeregu konkursów zwi?zanych z poprawno?ci? i wzbogacaniem j?zyka polskiego. Kultywujemy rodzime tradycje poprzez wystawianie jase?ek, spotkania op?atkowe, wspólne wykonywanie palm Wielkanocnych, ?piewanie pie?ni patriotycznych oraz piosenek lwowskich podczas ró?nych przegl?dów, konkursów, ?wi?t, ognisk itp. Pokazujemy pi?kno naszej ziemi ojczystej zwiedzaj?c szereg miejsc, które z jakich? wzgl?dów stanowi? wa?ne punkty na mapie Polski. Walczymy o to, by ?y?o nam si? lepiej w zdrowym i czystym otoczeniu. Bierzemy udzia? w akcji „Sprz?tanie ?wiata”, obchodzimy Dzie? Ziemi, sadzimy drzewa, segregujemy ?mieci i robimy wszystko, aby kraj naszych ojców nie zgin?? pod górami odpadów. Jeste?my ponadto wpisani do Rzeszowskiej Sieci Szkó? Promuj?cych Zdrowie. W??czamy si? w dzia?alno?? charytatywn?, staraj?c si? zawsze i wsz?dzie nie?? pomoc bardziej od nas potrzebuj?cym. Pod nasz? opiek? znajduje si? równie? le?na mogi?a, w której spoczywaj? ofiary II wojny ?wiatowej. Chodzimy j? porz?dkowa? oraz pami?tamy, aby w czasie zadusznym pali?y si? tam znicze. Jednocze?nie staramy si? i?? z duchem czasu, aby wolno?? i uzyskane dzi?ki niej mo?liwo?? rozwoju, za które umiera?y kiedy? „najdzielniejsze dzieci ?wiata”, nie posz?y na marne. Szko?a nasza wdra?a program o nazwie „Cyfrowa Szko?a”, a uczniowie mog? pracowa? z nowoczesnym sprz?tem, poszerzaj?c swoje horyzonty.

Wszystko to w trosce o lepszy start w doros?o?? m?odego pokolenia. Mamy nadziej?, ?e nasi wychowankowie, dzi?ki warto?ciom i zasadom wpajanym im tutaj, oka?? si? w przysz?o?ci lud?mi godnymi miana prawdziwych Polaków. W ko?cu bycie absolwentem szko?y nosz?cej imi? Orl?t Lwowskich zobowi?zuje i oby?my nigdy o tym nie zapominali.

mgr Katarzyna Mitoraj