Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2013

Wspólne podsumowanie projektów "Zdrowe, pi?kne, radosne – w ka?dym wieku” oraz „Owocne wczoraj, aktywne jutro" w Zabratówce 


30.11.2013 mieli?my okazj? do wspólnego ?wi?towania i podsumowania projektów realizowanych dzi?ki wsparciu i wspó?pracy z Akademi? Rozwoju i Filantropii w Polsce, Polsko- Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci oraz O?rodkiem Dzia?aj Lokalnie w Futomie.

W?ród zaproszonych go?ci byli m.in.

 • Wójt Gminy Chmielnik P. Krzysztof Grad,
 • Sekretarz Gminy Chmielnik P. Magdalena Wdowik-Reczek,
 • Skarbnik Gminy P. Maria Kmiotek,
 • Przewodnicz?cy Rady Gminy P. Antoni Dzier?ak,
 • Ksi?dz proboszcz parafii w Zabratówce Stanis?aw Orszak,
 • Wojewódzka Przewodnicz?ca Kó? Gospody? Wiejskich P. Janina Ku?niar,
 • V-ce Przewodnicz?ca Wojewódzka Kó? Gospody? Wiejskich P. Stefania Micha?ek,
 • Przewodnicz?ca Gminnej Rady Kó? Gospody? Wiejskich P. Zofia Nizio?,
 • Dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 3 w Chmielniku P. Bo?ena Gwizda?a,
 • Dyrektor Szko?y Podstawowej w Zabratówce P. Lucyna Gonek,
 • so?tysi wszystkich miejscowo?ci Gminy Chmielnik,
 • przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasza Wola” w Woli Rafa?owskiej,
 • Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej P. Beata Wojnarowicz-Hondz,
 • przewodnicz?ce i przedstawiciele Kó? Gospody? Wiejskich z Gminy Chmielnik,
 • zas?u?eni stra?acy – druhowie P. Jan Szczepa?ski P. Stanis?aw Litwin, P. Mieczys?aw Wróbel, P. Alfred Kusz, P. Zdzis?aw Grz?dziel,
 • przedstawiciele OSP w Borówkach,
 • przedstawiciele Zarz?du OSP w Zabratówce.

Rozpocz?li?my nasze spotkanie o godz. 16.00. Przewodnicz?ca Ko?a Gospody? Wiejskich w Zabratówce P. Aleksandra Szczepa?ska Przewodnicz?ca KGW w Zabratówce wraz z P. Wies?awem Szpyrk? V-ce Prezesem OSP w Zabratówce przywitali zgromadzonych go?ci i uczestników podsumowania oraz zapoznali z harmonogramem wieczoru. Pan Artur Ciura pe?ni? rol? konferansjera.

Odby?a si? prezentacja multimedialna projektu „Zdrowe, pi?kne, radosne – w ka?dym wieku”. Przypomnieli?my sobie kolejne warsztaty oraz zdj?cia i slajdy z wycieczki zorganizowanej w Bieszczady. (Na temat samego projektu pisali?my w poprzednim wydaniu „Wie?ci Gminnych”).

Nast?pnie Panie z Ko?a Gospody? Wiejskich w Zabratówce u?wietni?y spotkanie ?piewem i weso?ymi przy?piewkami.

Kolejnym punktem wieczoru by?a prezentacja multimedialna dotycz?ca projektu realizowanego w miejscowo?ci Zabratówka przez stra?aków, m?odzie? i wielu mieszka?ców pt „Owocne wczoraj, aktywne jutro”, o której opowiedzia? Gminny Komendant Stra?y Po?arnej a zarazem koordynator projektu P. Marek Czarnota. Efektem pracy zespo?u jest wydanie ksi??ki pod tym samym tytu?em. Po prezentacji by? czas na og?oszenie konkursu na „Biesiadn? potraw?”.

Na stole zago?ci?y wspania?e potrawy takie jak:

 • risotto z kurczakiem i warzywami
 • nale?niki ze szpinakiem
 • roladki wieprzowe nadziewane warzywami
 • kotleciki jarskie z kaszy jaglanej
 • oraz wyborne koreczki z ciekawym nadzieniem

Wybranej komisji bardzo trudno by?o zdecydowa? jednoznacznie - dlatego te? wszystkie Ko?a Gospody? otrzyma?y pami?tkowe dyplomy oraz nagrody.

Nast?pnie Panie z Ko?a Gospody? Wiejskich w Chmielniku mia?y swój wyst?p.

W mi?ej, ciep?ej i przyjaznej atmosferze mieli?my okazj? porozmawia?, za?piewa? biesiadne piosenki przy akompaniamencie akordeonu Pana Adama Ziobro. Zostali?my pocz?stowani obiadem oraz pyszno?ciami – dzi?ki staraniu pa? z Ko?a Gospody? Wiejskich oraz stra?aków w Zabratówce.

Mamy nadziej?, ?e udzia? w projekcie „Zdrowe, pi?kne, radosne – w ka?dym wieku” umo?liwi? rozwijanie w?asnych zainteresowa? i umiej?tno?ci poprzez udzia? w warsztatach florystycznych, wykonywania bi?uterii, aktywne sp?dzanie wolnego czasu oraz uzyskanie porad dotycz?cych dbania o swój wygl?d i fryzur?.

Udzia? w projekcie „Owocne wczoraj, aktywne jutro” umo?liwi? wydanie publikacji, która jest „podzi?kowaniem dla wszystkich, którzy swoim zaanga?owaniem, prac?, swoj? ch?ci? dzia?ania oraz wzorem osobowym na trwale wpisali si? w histori? naszej Ma?ej Ojczyzny – Zabratówki”.

Korzy?ci wspólne z uczestnictwa w projektach to: zwi?kszenie aktywno?ci lokalnej oraz wyzwolenie nowych pomys?ów do realizacji dalszych, wspólnych dzia?a? w przysz?o?ci.

Nadmieni? te?, ?e w dniu 2.12.2013 r. o godz. 11.00 zosta?a wyemitowana audycja w Radiu Rzeszów – dzi?ki wspó?pracy z Pani? redaktor Bernadet? Szczypt?, która mia?a na celu promowanie projektów.

Bardzo serdecznie dzi?kujemy Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Beacie Wojnarowicz-Hondz za wk?ad pracy, organizacj? i rozliczanie projektu.

Dzi?kujemy serdecznie wszystkim zaanga?owanym Osobom za trud i po?wi?cony czas przy zbieraniu materia?ów do ksi??ki, a szczególnie Panu Les?awowi Kuszowi, który udost?pni? rodzinn? kronik?.

Podzi?kowania nale?? si? te? Paniom z Zabratówki oraz Przewodnicz?cym poszczególnych Kó? z:

 • Borówek
 • B??dowej Tyczy?skiej
 • Chmielnika oraz
 • Stowarzyszeniu „Nasza Wola” w Woli Rafa?owskiej za pomoc w organizacji poszczególnych warsztatów.

 

 

 

Koordynator
Ma?gorzata Dr??ek