Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2013

Cz?owiek – najlepsza inwestycja 


Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku ju? po raz kolejny realizuje projekt systemowy wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pn. „Czas na aktywno?? w Gminie Chmielnik”. Czas realizacji tego projektu w 2013 roku dobiega ko?ca, wi?c mo?emy oceni? przebieg oraz uzyskane efekty osi?gni?te dzi?ki zrealizowanym zadaniom.

Aktywna integracja, która jest jednym z kluczowych zada? w projekcie da?a wiele mo?liwo?ci Uczestniczkom projektu. Poprzez ró?norakie formy wsparcia skierowane do nich mog?y uzyska? wiedz? oraz pomoc w zakresie zmiany swojej obecnej sytuacji ?yciowej. W ramach tego zadania Uczestniczki otrzyma?y wsparcie ze strony doradcy zawodowego. Dzi?ki indywidualnym spotkaniom z doradc? zawodowym, Uczestniczki mog?y bardzo dok?adnie przeanalizowa? swoj? sytuacj?, zwi?zan? z odnalezieniem si? na rynku pracy. Uko?czy?y równie? szkolenia „Trening kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznych” oraz „Grup? wsparcia”. Te szkolenia motywowa?y, wspiera?y oraz dawa?y Uczestniczkom pewne wskazówki, które by?y ?ród?em oraz motorem do efektywnego dzia?ania w zakresie zaistnienia na rynku pracy.

Kolejnym bardzo wa?nym elementem zadania aktywna integracja, z którego skorzysta?y wszystkie uczestniczki projektu by?y kursy zawodowe tj.: „Profesjonalny sprzedawca z obs?ug? kasy fiskalnej” (6 osób) oraz „Profesjonalna obs?uga sekretariatu” (1 osoba). Wiedza teoretyczna zdobyta na kursach poparta praktycznymi zaj?ciami w tym zakresie, da?a Uczestniczkom nowe narz?dzie, które b?d? mog?y wykorzysta? podczas poszukiwania b?d? wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Nowym narz?dziem realizowanego tegorocznego projektu, w ramach aktywizacji zawodowej, s? czteromiesi?czne sta?e, na które zosta?y skierowane dwie Uczestniczki projektu. Dzi?ki temu dzia?aniu na terenie gminy Chmielnik dwóch przedsi?biorców zyska?o na okres czterech miesi?cy pracowników, bez konieczno?ci ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Wy?ej wymienione formy wsparcia dzi?ki dofinansowaniu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego otwieraj? w pewien sposób nowe mo?liwo?ci oraz daj? du?e szanse na zmian? sytuacji ?yciowej osób, które bior? udzia? w projekcie. Kolejny rok realizacji tego dzia?ania to kolejne osoby, które otrzyma?y mo?liwo?? wyj?cia ze swojej obecnej nieraz bardzo trudniej sytuacji ?yciowej.

Brak pracy, brak ?rodków finansowych oraz brak odpowiedniego zabezpieczenia dla rodzin b?d?cych w trudnej sytuacji ?yciowej powoduje wycofanie i niech?? do jakiegokolwiek dzia?ania. Bior?c pod uwag? korzy?ci i efekty jakie zosta?y uzyskane podczas realizacji projektu „Czas na aktywno?? w Gminie Chmielnik” mo?na stwierdzi?, ?e dzi?ki tym dzia?aniom zapobiega si? wykluczeniu spo?ecznemu.

Zespó? Projektowy