Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2013

Projekt: "Wiem, gdzie szuka? pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik" 


W okresie od lipca do grudnia 2013 r. Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku realizowa? projekt pn: „Wiem, gdzie szuka? pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Programu Os?onowego „Wspieranie jednostek samorz?du terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie”, edycja 2013 r., Priorytet I. „Podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu popraw? sytuacji rodzin zagro?onych zjawiskiem przemocy w rodzinie”.

Odbiorcami programu byli mieszka?cy Gminy Chmielnik (dzieci, m?odzie? i doro?li).

W realizacj? projektu zaanga?owane by?y instytucje lokalne. Wspó?praca przy realizacji projektu polega?a mi?dzy innymi na: u?yczeniu sal, obiektów sportowych, sprz?tu sportowego, kolporta?u plakatów, broszur i kalendarzyków.

W ramach projektu zrealizowane zosta?y nast?puj?ce zadania:

Zadanie - Promocja projektu

W ramach tego zadania zosta?y opracowane i wydrukowane plakaty oraz broszury dotycz?ce zjawiska przemocy, kalendarzyki zawieraj?ce dane kontaktowe lokalnych instytucji pomocowych. Materia?y te zosta?y rozprowadzone w?ród mieszka?ców gminy.

Zadanie - Spotkania informacyjne dla nauczycieli szkó? z terenu gminy

W ramach tego zadania odby?y si? spotkania informacyjne - szkolenia dla nauczycieli w szko?ach b?d?cych jednostkami organizacyjnymi Gminy Chmielnik. Zakres tematyczny szkole? obejmowa? zagadnienia z zakresu zjawiska przemocy, ustawy o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie, dzia?alno?ci zespo?u interdyscyplinarnego oraz procedury niebieskiej karty.

Zadanie - Zaj?cia psychoedukacyjne dla uczniów

W ramach tego zadania odby?y si? zaj?cia psychoedukacyjne dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjum. Program zaj?? zosta? dostosowany do wieku odbiorców. Zakres tematyczny obejmowa? zagadnienia zwi?zane ze zjawiskiem przemocy (co jest przemoc?, jakie s? jej rodzaje), jak reagowa? na zjawisko przemocy i gdzie szuka? pomocy w sytuacji zagro?enia.

Zadanie - Prelekcje dla rodziców

W ramach tego zadania w ka?dej ze szkó? odby?y si? spotkania dla rodziców z zakresu prawid?owych postaw rodzicielskich, przyczyn i rodzajów przemocy, zada? zespo?u interdyscyplinarnego. Przekazane zosta?y równie? informacje dotycz?ce tego, co robi? w sytuacji zagro?enia z uwzgl?dnieniem zakresu dzia?alno?ci lokalnych instytucji pomocowych.

Zadanie - Konkursy i zawody dla dzieci i m?odzie?y

W ramach tego zadania zosta?y przeprowadzone nast?puj?ce dzia?ania:

w miesi?cu X 2013r. przeprowadzono zawody sportowe- turniej pi?ki siatkowej dla dzieci i m?odzie?y promuj?ce aktywny sposób sp?dzania czasu wolnego,

w miesi?cach XI –XII 2013 r. zorganizowano konkurs plastyczny: „Ratunku przemoc!!! Co robi??”

Zadanie - Wyposa?enie szkó? i ?wietlic na terenie gminy w materia?y dydaktyczne z zakresu przemocy.

W ramach tego zadania zosta?y zakupione ksi??ki i filmy dydaktyczne z zakresu przemocy oraz profilaktyki uzale?nie?, dzi?ki czemu wyposa?ono szko?y i ?wietlic? socjoterapeutyczn? z terenu gminy w w/wym. materia?y dydaktyczne.

W wyniku realizacji zaplanowanych dzia?a? osi?gni?to za?o?one cele projektu mi?dzy innymi:

 1. Podniesienie ?wiadomo?ci spo?eczno?ci lokalnej w zakresie skutków p?yn?cych ze stosowania przemocy w rodzinie.
 2. Zwi?kszenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkni?tych przemoc? w rodzinie.
 3. Poprawa sytuacji rodzin zagro?onych i dotkni?tych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez:
  – zwi?kszenie wiedzy z zakresu dzia?a? lokalnych instytucji pomocowych,
  – zwi?kszenie wiedzy z zakresu sposobów dzia?ania w sytuacji zagro?enia,
  – zwi?kszenie wiedzy dotycz?cej skutecznej reakcji na zjawisko przemocy,
  – wzmocnienie wspó?pracy pomi?dzy lokalnymi instytucjami pomocowymi w celu udzielania skuteczniejszej systemowej pomocy rodzinie.

KK