Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2014

O?wiadczenie w zwi?zku z powy?ej zamieszczonym artyku?em Stowarzyszenia "Nasza Wola" w Woli Rafa?owskiej 


Gmina Chmielnik nie odrzuci?a dotacji w wysoko?ci 500.000,00 z?. (to oko?o 37% warto?ci kosztorysowej tej inwestycji), lecz zrezygnowa?a z realizacji w bie??cym roku urz?dzenia Placu Rekreacyjnego „Arena” w Woli Rafa?owskiej.

Powodem rezygnacji z inwestycji jest brak mo?liwo?ci zapewnienia wk?adu w?asnego w wysoko?ci oko?o 830.000,00 z? z dochodów w?asnych Gminy, bez konieczno?ci zaci?gania dodatkowego kredytu, nie planowanego w bie??cym roku bud?etowym.

Stan zobowi?za? Gminy z tytu?u zaci?gni?tych kredytów i po?yczek na grudzie? 2012 roku wynosi? 5.260.515,59 z?., natomiast przewidywany na koniec 2014 roku stan tych zobowi?za? mimo nie podj?cia decyzji o realizacji inwestycji pn. „Arena” w Woli Rafa?owskiej wynosi – 6.634.771,91 z?.

W m-cu pa?dzierniku 2013 roku Rada Gminy podj??a decyzj? o realizacji inwestycji wodoci?gowej w Chmielniku, gdzie pe?na kwota wydatków, wynosz?ca ponad 6 mln. z?. musia?a zosta? zaplanowana w bud?ecie. Realizacja tej inwestycji polegaj?cej na budowie nowych studni i stacji uzdatniania wody, modernizacji starych studni i starego (bardzo awaryjnego) wodoci?gu oraz budowie nowych przy??czy zapewni w przysz?o?ci mo?liwo?? dalszych inwestycji wodoci?gowych. Dotychczasowe studnie nie dawa?y mo?liwo?ci przy??czenia wi?kszej liczby odbiorców.

Zaci?ganie zobowi?za? na realizacj? w 2014 r. „Areny” zmusi?oby do wyd?u?ania okresów sp?at dotychczas zaci?gni?tych kredytów, czyli aneksowania umów z bankami. Pierwotnie zawarte umowy kredytowe by?y ju? negocjowane i aneksowane w 2013 r. z uwagi na trudno?ci zachowania wska?nika sp?aty wynikaj?cego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii o projekcie bud?etu gminy i wieloletniej prognozie finansowej zwraca uwag? na konieczno?? ograniczania wydatków bie??cych i konieczno?? wypracowania nadwy?ki w celu zapewnienia mo?liwo?ci sp?aty ju? istniej?cych zobowi?za? z tytu?u kredytów i po?yczek z nadwy?ki operacyjnej, a nie z kredytów. Takie stanowisko by?o zawarte równie? w opinii do tegorocznego projektu bud?etu i wieloletniej prognozy finansowej. Przy uchwalaniu bud?etu w styczniu 2014 roku w miejsce oszcz?dno?ci powsta?ych po przetargu z wodoci?gu zapisano inwestycj? dotycz?c? budowy drogi na Pa?skim w ramach tzw. schetynówek oraz realizacj? trzech ma?ych projektów.

Radni z terenu ca?ej gminy na sesji bud?etowej prezentowali zgodne stanowisko, i? w bie??cym roku nie powinni?my zwi?ksza? zaplanowanego w bud?ecie na 2014 r. zad?u?enia.

Wszystkie inwestycje przyjmowane do realizacji w ostatnim okresie tj. wodoci?g i droga „Pa?skie” mia?y na celu popraw? bezpiecze?stwa i jako?ci ?ycia mieszka?ców i by?y równie? d?ugo wyczekiwane przez mieszka?ców. Ich poziom dofinansowania ?rodkami zewn?trznymi to np. wodoci?g – 62,8%, „schetynówka” – 50%.

Podj?cie decyzji o podpisaniu umowy na inwestycj? której warto?? wed?ug kosztorysu wynosi ponad 1 mln. 300 tys. z?. (czyli z bud?etu gminy nale?a?oby zapewni? oko?o 830 tys. z?.) mog?aby spowodowa? zablokowanie mo?liwo?ci zaci?gania w przysz?o?ci zobowi?za? na realizacj? inwestycji w nowej perspektywie Unii Europejskiej (2014 – 2020), dofinansowywanych w wi?kszym stopniu, a oczekiwanych przez mieszka?ców tj. rozbudowa sieci wodoci?gowej, modernizacja dróg gminnych czy budowa wspólnie z Powiatem chodników przy drogach powiatowych.

Warto zauwa?y?, i? w bie??cym roku realizujemy projekt polegaj?cy na oznakowaniu tras rowerowych wraz z zabudow? miejsc postojowych na terenie naszej Gminy, co zdecydowanie zwi?kszy atrakcyjno?? turystyczn?, natomiast w roku poprzednim zbudowali?my w Chmielniku zadaszon? pod?og? ze scen?, o pow. oko?o 200 m2, na której mog? by? organizowane imprezy kulturalne dla wszystkich mieszka?ców Gminy.

Podj?cie decyzji o rezygnacji z inwestycji by?o bardzo trudne ale odpowiedzialno?? za stan finansów Gminy, konieczno?? dokonania wyboru wa?niejszych i pilniejszych potrzeb mieszka?ców realizowanych z wy?szym poziomem dofinansowania oraz minimalizacji ryzyka utraty p?ynno?ci finansowej, mia?o wp?yw na podj?cie takiej w?a?nie decyzji.

Krzysztof Grad
Wójt Gminy