Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2014

Dlaczego realizujemy projekty edukacyjne? Uczniowie kl. VI w trakcie wywiadu z bibliotekark?

Projekt edukacyjny jest nowoczesn? metod? nauczania. Ma za zadanie sk?oni? uczniów do wspólnej pracy w grupie. Projekt uczy kreatywno?ci, wychodzi poza ramy sali lekcyjnej. Dobrze zaplanowany pozwala ka?demu uczniowi si? wykaza?. Przy jego realizacji ka?dy mo?e poczu? si? doceniony i zauwa?ony bez wzgl?du na indywidualne zdolno?ci i zainteresowania. Istot? projektu jest samodzielna praca uczniów pod kierunkiem nauczyciela, który czuwa nad realizacj? zadania i motywuje do dzia?ania. Uczniowie podchodz? do niego bardzo emocjonalnie. Musz? podj?? decyzj?, jaki materia? wybra? i w jakiej formie go przedstawi?. Ucz? si? w ten sposób sztuki organizacji pracy, oswajaj? z publicznym zabieraniem g?osu. Projekty po??czone z narz?dziami TIK poszerzaj? umiej?tno?ci komunikacji elektronicznej. Ka?dy projekt ma wyznaczone cele i ma przynie?? wymierne rezultaty. Je?li jest dobry, pog??bia szkoln? edukacj? i ??czy prac? umys?ow? z dzia?aniem.

W Szkole Podstawowej im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce projekty ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?. Tytu?y niektórych z nich to: „Stolice Polski” (kl. III), „Literkowo” (kl. I), „Czy warto czyta? ksi??ki?” (kl.VI), „Czy Polacy s? patriotami?” (kl. IV), „Z ekologi? na Ty” (kl. II), „Czy warto poznawa? kultur? innych narodów? Wielka Brytania” (kl. VI), Komiks o „Ch?opcach z Placu Broni”
F. Molnara” (kl. V).

W tym roku publiczna prezentacja cz??ci projektów zbieg?a si? z lekcjami otwartymi, na które zostali zaproszeni rodzice i koledzy z innych klas. Królowa?y g?ównie prezentacje multimedialne, krzy?ówki interaktywne, plakaty, prace plastyczne, historyjki obrazkowe, komiksy, wspólnie tworzone ksi??eczki. Ekologiczni badacze z II klasy prowadzili obserwacj? przyrody w notatnikach, korzystali z encyklopedii, zasobów internetowych i czasopism. Na koniec stworzyli ekologiczn? ksi??eczk? pt. „Z ekologi? na Ty”. M?odzi obywatele z klasy IV z dyktafonem w r?ku prowadzili sonda?e, wywiady w?ród mieszka?ców Zabratówki na temat „Czy Polacy s? patriotami”. Efekty pracy przedstawili w formie kilku prezentacji. Natomiast m?odzi dziennikarze z klasy VI badali problem „Czy warto czyta? ksi??ki”. Podsumowaniem projektu by?a gor?ca dyskusja i rozpowszechnione has?o „Dinozaury nie czyta?y i wiadomo, co si? z nimi sta?o”.

Wszystkie projekty mocno anga?owa?y uczniów. Uczestnicz?c w publicznych prezentacjach niektórych z nich, zauwa?y?am spore zainteresowanie lekcj?, której wspó?twórcami byli sami uczniowie. My?l?, ?e jest to ?wietna forma pracy w szkole, któr? trzeba rozwija? w przysz?o?ci.

mgr Lucyna Gonek - dyrektor
Szko?y Podstawowej im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce