Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2014

Marta Fox i jej ksi??ki 


W s?oneczny, czerwcowy poranek do drzwi biblioteki zapuka?a u?miechni?ta promiennie Marta Fox i zada?a pytanie: czy ja dobrze trafi?am, czy to biblioteka w Chmielniku?

Tak, pani Marta dobrze trafi?a, przyjecha?a do nas z Katowic i by?a oczekiwana przez liczn? grup? m?odzie?y gimnazjalnej, która chcia?a pos?ucha? jej opowie?ci o tym, jak si? pisze ksi??ki dla m?odzie?y, czy to trudne zadanie i co j? sk?ania do tego aby to robi?.

Po krótkim wst?pie, opowiedzia?a m?odym ludziom jak to si? sta?o, ?e porzuci?a prac? w szkole jako nauczycielka na rzecz pisarstwa. Zwróci?a równie? uwag? na to, ?e aby inni s?uchali nas, najpierw my sami musimy nauczy? si? tej trudnej sztuki s?uchania i uwa?no?ci w stosunku do drugiego cz?owieka. Bo najwa?niejsz? rzecz? jak? mo?emy da? innym jest nasz czas i nasza uwaga. S?owem, które przewija?o si? cz?sto w czasie ca?ego spotkania by?a empatia, bo jak stwierdzi?a autorka umiej?tno?? zrozumienia innych ludzi, zdolno?? wspó?odczuwania z nimi ich uczu? i emocji oraz motywów jakie nimi kieruj? jest ogromnym darem dla ka?dego cz?owieka, a w szczególno?ci dla pisarza. Z jej punktu widzenia jako pisarki wa?ne jest równie?, aby pos?ugiwa? si? j?zykiem zrozumia?ym dla pokolenia dla którego pisze, czyli musi by? stale na bie??co z tym co dzieje si? wokó? niej i wiedzie? co to jest Facebook czy Minecraft. Adresatami jej ksi??ek s? g?ównie ludzie m?odzi, ale ma na swoim koncie ksi??ki dla doros?ych, powie?ci autobiograficzne, tomiki poezji, a ostatnio wyda?a ksi??k? dla dzieci. Posiada równie? ogromny zbiór listów od swoich czytelników, które bywaj? inspiracj? do pisania, ale w planach na przysz?o?? ma równie? ich publikacj? w postaci ksi??ki. Cze?? z nich ju? zosta?a wpleciona w fabu?? powie?ci dla m?odzie?y Sekret – nik.

Spotkanie autorskie odby?o si? w ramach Dyskusyjnych Klubów Ksi??ki, które dzia?aj? przy filii GBP w Zabratówce. Tym razem zosta?y w ten sposób nagrodzone comiesi?czne spotkania dyskusyjne M?odzie?owego DKK Do??cz do Nas! Obecnie do klubu nale?y osiem osób. Uczestniczki przygotowuj?c si? do spotkania przeczyta?y powie?ci Cafe Plotka i Plotkarski SMS. Ponadto, wspó?pracuj?c z moderatorem klubu, zach?ci?y tak?e swoich rówie?ników do si?gni?cia po powie?ci Marty Fox, aby równie? inni mieli mo?liwo?? przygotowania si? do jej wizyty.

To jak autorka zosta?a odebrana przez m?odzie? pokazuje opinia jednej z uczestniczek spotkania, klubowiczki DKK w Zabratówce Julii Czarnoty: „Spotkanie autorskie z pani? Mart? utwierdzi?o mnie w przekonaniu, ?e ludzie potrzebuj? przyja?ni i mi?o?ci. Bez tego ?ycie nie ma wi?kszego sensu. ?ycie pani Marty p?ynie w bardzo szybkim tempie. Udowodni?a ona nam, ?e warto poszukiwa? swoich pasji do ostatnich chwil oraz, ?e cz?owiek bez wzgl?du na bariery mo?e spe?nia? swoje marzenia. W ksi??kach pani Marty Fox mo?na znale?? wiele warto?ciowych przes?a? m.in. to, ?e powinni?my cieszy? si? ka?d? chwil? i czasami poddawa? si? szale?stwu. W ko?cu nie wiadomo co przyniesie nam los. Marta Fox jest na to ?ywym przyk?adem.”

W spotkaniu wzi?li udzia? uczniowie z klas I i II Gimnazjum Samorz?dowego im. Szarych Szeregów i Gimnazjum Spo?ecznego w Chmielniku. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e jedna z klas sama wyst?pi?a z pro?b? o mo?liwo?? uczestnictwa w nim. Jest to sygna?, ?e w?ród m?odych ludzi istnienie potrzeba spotka? na ?ywo z autorami ksi??ek do nich adresowanych. Biblioteka w miar? swych skromnych mo?liwo?ci stara si? chocia? w minimalnym stopniu odpowiada? na te potrzeby. Owocem tych stara? jest zawi?zanie si? kolejnego m?odzie?owego klubu tym razem w Chmielniku, w którym toczy? si? b?d? powa?ne, ale te? lekkie dyskusje o literaturze. Wszystkich ch?tnych zapraszamy na spotkania dyskusyjne, które b?d? odbywa? si? raz w miesi?cu. Wi?cej informacji o zasadach udzia?u w DKK i terminach znajdziecie na naszej stronie i fanpage’u biblioteki.

 

Moderator DKK
Irena Szczypek