Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2014

Informacja 


Cz?owiek – najlepsza inwestycja

Informacja

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywno?? w Gminie Chmielnik”. Projekt ten jest wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji spo?ecznej, Dzia?anie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia?anie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Dzia?ania zaplanowane w harmonogramie w/wym. projektu na III kwarta? 2014 roku zosta?y zrealizowane, tj. w ramach Zadania - Aktywna integracja projektu, Uczestniczki Projektu w ramach aktywizacji edukacyjnej uko?czy?y kursy zawodowe w obszarze: "Profesjonalny sprzedawca z obs?ug? kasy fiskalnej", w którym wzi??y udzia? 4 osoby, „Podstawy ksi?gowo?ci”, w którym wzi??y udzia? 2 osoby i „Pracownik administracyjno-biurowy”, w którym wzi??a udzia? 1 osoba. Program kursów zawodowych obejmowa? zaj?cia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestniczki Projektu zdoby?y kwalifikacje zawodowe.

Zdobyte przez Uczestniczki Projektu umiej?tno?ci przyczyni? si? do sprawniejszego poruszania si? po rynku pracy.

Kolejnym dzia?aniem Zadania1- Aktywna integracja, w ramach aktywizacji zawodowej jest realizacja sta?y dla 2 Uczestniczek Projektu. Sta?e rozpocz??y si? od dnia 01.09.2014 roku i b?d? trwa? do 29.12.2014 roku.

Nadmieni? nale?y, ?e w ramach aktywizacji spo?ecznej w/wym. zadania, w miesi?cu listopadzie i grudniu 2014 roku odb?d? si? kolejne spotkania „Grupy wsparcia”. G?ównym motywem pracy grupy b?dzie podtrzymywanie wypracowanych w toku treningu kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznych postaw.

Jednocze?nie podj?te zostan? dzia?ania zespo?u dotycz?ce naboru osób do projektu na okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku.

Na 2015 rok w w/wym. projekcie za?o?ono, ?e g?ównym celem b?dzie: aktywna integracja osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 3 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywno?ci zawodowej, pozostaj?cych bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników i korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy spo?ecznej.

Osoby spe?niaj?ce w/w warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostan? obj?te wsparciem finansowym oraz 3 instrumentami aktywnej integracji: aktywizacj? spo?eczn?, zawodow? i edukacyjn?.

Uczestnicy w ramach aktywizacji spo?ecznej skorzystaj? ze wsparcia w formie treningu kompetencji i umiej?tno?ci spo?ecznej.

W ramach aktywizacji zawodowej skorzystaj? z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Za? w ramach aktywizacji edukacyjnej Uczestnicy Projektu uko?cz? kursy w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiej?tno?ci zawodowych.

Zapraszamy do udzia?u w Projekcie


Og?oszenie

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku

informuje, ?e w okresie
od 01.11.2014 roku – do 31.12.2014 roku trwa? b?dzie nabór osób do udzia?u w projekcie pn.:
„Czas na aktywno?? w Gminie Chmielnik”
na okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku

w ramach

Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki

wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo?ecznej, Dzia?anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia?anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

Zasady rekrutacji uwzgl?dniaj? polityk? równych szans.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mog? uzyska? dodatkowych informacji u pracowników socjalnych
w siedzibie Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespó? Projektowy