Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2014

Sport i turystyka w latach 2011 - 2014 


W ci?gu kilku ostatnich lat na terenie gminy zrealizowano kilka istotnych przedsi?wzi?? dotycz?cych infrastruktury sportowej i turystycznej.

Najwa?niejsz? inwestycj? tego okresu by?a budowa ogólnodost?pnego wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku. W sk?ad budowli wchodzi boisko ze sztuczn? nawierzchni? o wymiarach 30 m x 48 m oraz ogrodzenie i ci?g komunikacyjny. Boisko jest nowoczesnym obiektem, który umo?liwia mieszka?com gminy uprawianie dyscyplin sportowych takich jak: siatkówka, koszykówka, pi?ka r?czna i tenis ziemny. Na realizacj? inwestycji Gmina Chmielnik wyda?a ?rodki w wysoko?ci 705 939,13 z?, z których 434 824,13 pochodzi?o z bud?etu gminy, natomiast kwot? w wysoko?ci 271 115 z? pozyskano z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Drugim przedsi?wzi?ciem wzbogacaj?cym infrastruktur? by?a modernizacja boiska sportowego w Chmielniku, zrealizowana w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Prace wykonane na tym obiekcie polega?y na podwy?szeniu walorów u?ytkowych, funkcjonalnych, estetycznych obiektu, a tak?e na poprawie bezpiecze?stwa na boisku sportowym. Zakres prac obj?? budow? ogrodzenia, wykonanie pi?kochwytów oraz monta? trybuny stacjonarnej (100 miejsc siedz?cych). Warto?? zadania wynios?a 63 703,59 z?otych brutto, z czego 30 000,00 z? zosta?o pokrytych z dotacji Województwa Podkarpackiego.

Samorz?d równie? nie zapomina? o rozwoju infrastruktury turystycznej w naszej gminie. Przyk?adem tego typu aktywno?ci by?a realizacja zadania: „Utworzenie sieci tras wraz z infrastruktur? w Gminie Chmielnik”. Efektem rzeczowym zadania by?o utworzenie pierwszego zaplecza turystycznego dla mieszka?ców gminy i odwiedzaj?cych j? turystów. Dzi?ki projektowi powsta?a sie? oznakowanych tras rowerowych, przy których wybudowano obiekty infrastruktury oko?oturystycznej – miejsca postojowe (zadaszona wiata, stojak na rowery, kosz na ?mieci). Uzupe?nieniem przedsi?wzi?cia by?o przygotowanie 2500 egzemplarzy folderów promocyjnych, z mapami tras rowerowych, opisem szlaków i innymi informacjami turystycznymi. Koszt ca?ego zadania wyniós? 30 015,14 z?, z czego 19 522,04 z? pochodzi z dotacji uzyskanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Do rozwoju turystyki w naszej gminie wk?ad wnosz? równie? organizacje pozarz?dowe. Jedn? z inicjatyw wart? wymienienia by?a realizacja projektu „Izba Tradycji – ??czy pokolenia”. W Domu Ludowym w Woli Rafa?owskiej utworzono Izb? Tradycji – miejsce, w którym mo?na obejrze? ró?ne zabytkowe przedmioty i ekspozycj? zdj?? zwi?zanych z histori? wsi. Inicjatorem i realizatorem projektu by?o Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi „Nasza Wola”. Koszty przedsi?wzi?cia zosta?y pokryte z bud?etu gminy, dotacji programu „Dzia?aj Lokalnie” i z ?rodków w?asnych stowarzyszenia. Innym przyk?adem realizacji inicjatyw z tego zakresu jest dzia?alno?? Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi B??dowa Tyczy?ska "Razem", które m.in. propagowa?o turystyk? rowerow? w naszej gminie. Nie mo?na zapomina? o dzia?alno?ci gospodarstw agroturystycznych, których kilkana?cie dzia?a na naszym terenie.

Samorz?d dba o rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Oferta dla mi?o?ników sportu jest ca?y czas poszerzana. W chwili obecnej na terenie gminy znajduje si? trzy boiska sportowe ze sztuczna nawierzchni?, a czynione s? starania by budowa? nast?pne (B??dowa Tyczy?ska). Równie? rozwój turystyki w naszym regionie w ostatnim czasie nabiera rozp?du, co wró?y dobrze na przysz?o??.

Marek Czarnota