Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2014

Break Dance, hip-hop, zumba, akrobacje i inne atrakcje na imprezie gminnej 


 

?wi?to Gminy Chmielnik ma ju? w lokalnym kalendarzu pewn? tradycj?. W tym roku mia?o swoj? dziewi?t? ods?on? i by?o jednocze?nie po?egnaniem lata i wakacyjnego beztroskiego czasu. W?ród plenerowych atrakcji pojawi?y si? nowe prezentacje i aktywno?ci. Impreza podzielona by?a na to, co mo?na by?o ogl?da? w propozycjach artystycznych i na atrakcje, które dzia?y si? w s?siedztwie sceny. Na pocz?tek troch? o tych, którzy swoimi wyst?pami u?wietnili ten dzie?.

Rozpocz?li najm?odsi mieszka?cy gminy Chmielnik tancerze Dzieci?cego Zespo?u Ludowego Chmielnickie K?osy. Grupa m?odsza zaprezentowa?a si? w ta?cach przeworskich i krakowiaku, natomiast grupa starsza w ta?cach ?l?skich. Wyst?py zespo?u zako?czy? podwójny oberek w wykonaniu grupy reprezentacyjnej, w sk?ad w której wchodz? m?odzi ludzie, którzy z tym zespo?em ro?li od pocz?tków jego istnienia. Wa?ne podkre?lenia jest, ?e tancerze z grupy ?redniej i najstarszej mogli po raz pierwszy zata?czy? w zakupionych dla nich strojach. Zespó? wzbogaci? si? o osiem kompletów strojów rzeszowskich dla grupy ?redniej i pi?? kompletów dla grupy reprezentacyjnej, równie? z regionu rzeszowskiego. Uda?o si? je zakupi? w ramach realizowanego Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013 Lokalnej Grupy Dzia?ania Dolina Strugu projektu na Zakup strojów regionalnych dla ZPiT Chmielnickie K?osy dzi?ki wsparciu Urz?du Gminy w Chmielniku.

Nast?py punkt programu by? równie? uk?onem w stron? lokalnego folkloru. Na chmielnickiej scenie wyst?pi? Zespó? ?piewaczy Pogórzanki z Zabratówki. Paniom akompaniowali instrumentali?ci z zespo?u „Ósemka” z tej samej miejscowo?ci. Po nich by?a okazja, aby pos?ucha? ludowych przy?piewek w wykonaniu zespo?u Górzanie z Chmielnika. Piosenki z gatunku pop i nie tylko, zaprezentowali uczniowie i absolwenci Szko?y Muzycznej Pro Musica. Wyst?pi?o na lokalnej scenie 12 m?odych, a nawet ca?kiem ma?ych wokalistek. Po cz??ci przyjemnej dla uszu du?ej dawki adrenaliny dla uczestników dostarczy? pokaz trickingu grupy Diamond Team z Rzeszowa. Gwoli wyja?nienia tricking to nieformalna nazwa stosunkowo nowego sportu, który jest po??czeniem elementów sportów walki z gimnastyk?, akrobatyk?, ta?cem Break Dance, a osobom uprawiaj?cym go dostarcza mocnej dawki adrenaliny. Grupa Diamond Team w pokazie „na trawie” przedstawi?a program, w którym miesza?y si? ze sob? ró?ne ewolucje: salta, ?ruby, fiflaki, kopni?cia i obroty. Równie energetyczny okaza? si? pokaz ta?ca Break Dance grupy Wataha Breakers z Tyczyna. Kilka lat temu go?cili?my ich na naszej imprezie, kiedy byli na starcie swojej drogi tanecznej. Po dziesi?ciu latach pracy efekty zebra?y ogromne brawa. Ale taniec Break Dance wymaga du?ej sprawno?ci i t??yzny fizycznej, dlatego potrzeba by?o co? dla równowagi. Ka?dy mo?e spróbowa? swoich si? w zumbie, o czym przekonywa?a podczas imprezy Marzena Micza?owska ze Szko?y Ta?ca Micza?owscy w Rzeszowie. Grupa oddaj?ca si? z pasj? zumbie jaka zawita?a w Chmielniku, podzia?a?a przekonywuj?co na ogl?daj?cych i w chwili obecnej zaj?cia z tego rodzaju aktywno?ci odbywaj? si? tak?e w Chmielniku. Dla niewtajemniczonych zumba to taniec, który powsta? zainspirowany po??czeniem elementów ta?ców latynoameryka?skich oraz elementów fitness. Opracowa? go tancerz i choreograf Alberto "Beto" Perez w Kolumbii w latach 90. XX wieku. Zumba jest bardzo dynamiczn? i ekscytuj?c? kombinacj? rytmów latynoskich i mi?dzynarodowych, tj. merengue, salsy, reggaetona, flamenco, samby, ta?ca brzucha, rumby, twista itd. Na fina?, aby wyciszy? troch? publiczno?? rozgrzan? latynoameryka?skimi rytmami zaprezentowa?a si? grupa hip-hopowa Ca?a Banda Swych równie? z Tyczyna. Wykonali dla zgromadzonej publiczno?ci utwory, które pojawi? si? na ich debiutanckiej p?ycie.

Jednocze?nie oko?o sceny by? tak?e czas przeznaczony na edukacj? jak udziela? pierwszej pomocy w przypadku zagro?enia ?ycia. Tego trudnego zadania uczy?a P. Dorota Wo?ny, która jest cz?onkiem zespo?u Dream-Team Centrum Edukacji i Ratownictwa z Rzeszowa. Razem ze swoim synem podczas trwania imprezy edukowa?a ch?tne osoby w ró?nym wieku jak we w?a?ciwy sposób udziela? pierwszej pomocy, aby nie zaszkodzi?, a pomóc ratowa? ?ycie. Wykorzystywa?a do tego fantomy i urz?dzenie zwane defibrylatorem. By?a te? okazja, aby sprawdzi? s?uszno?? powiedzenia „nie ?wi?ci garnki lepi?”. Ch?tni chc?cy popracowa? z glin? na kole garncarskim podejmowali tak? prób? pod czujnym okiem P. Barbary i Andrzeja Plizgów z Medyni G?ogowskiej. Jest tam najwi?kszy w Polsce o?rodek garncarstwa, a Pa?stwo Plizgowie s? ju? drugim pokoleniem garncarzy, którzy tworz? ceramik? u?ytkow?, dekoracyjn? i rze?bi? w glinie. Dla pasjonatów r?kodzie?a na jarmarcznych stoiskach by?a oryginalna bi?uteria autorstwa P. Ma?gorzaty Tereszkiewicz oraz ozdoby i zabawki wykonane przez P. Dorot? Szel?. Swoje rze?by prezentowa? odwiedzaj?cym festyn P. Jan Pi?tek. W?ród licznych propozycji by?o tak?e stoisko z kosmetykami firmy Avon.

Istotna dla charakteru imprezy by?a prezentacja pi?ciu so?ectw gminy Chmielnik. Ka?da z miejscowo?ci na przygotowanym stoisku prezentowa?a wytwory r?kodzielnicze, artystyczne, wypieki, kroniki miejscowo?ci, zdj?cia i nagrody jakie so?ectwom uda?o si? dotychczas zdoby?. Znalaz?y si? tam wie?ce do?ynkowe, dziergane parasolki, szyszki weselne, obrazy, bi?uteria wykonana ró?nymi technikami, haftowane serwety, pisanki i wiele innych cudeniek. Dzi?ki temu uda?o si? pokaza?, jak ogromny potencja? tkwi w ka?dej ma?ej spo?eczno?ci i jak wiele talentów te spo?eczno?ci skrywaj?.

Dzieci ogromnie cieszy?y si? z obecno?ci Klowna Macieja, który organizowa? im czas na zabaw?. Mog?y tak?e skorzysta? z przeja?d?ki na koniach i kucyku ze stajni Palomino, zamieni? si? na jedno popo?udnie w bajkow? posta? i mi?o sp?dzi? czas na urz?dzeniach rekreacyjnych.

Imprez? zako?czy?a dyskoteka pod gwiazdami trwaj?ca do pó?nych godzin nocnych.

Pragniemy podzi?kowa? wszystkim uczestnikom imprezy, a w szczególno?ci tym osobom, które s?u?y?y wszelk? pomoc? w trakcie jej przygotowa?, po?wi?caj?c swój czas i energi?. Podzi?kowania kierujemy równie? do sponsora urz?dze? rekreacyjnych dla dzieci Delikatesów Centrum w Chmielniku.

 

Irena Szczypek - Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku