Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2014

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzie? 2014 Nr 4/2014
Pierwsza strona
 Bo?e Narodzenie 2014  Bo?e Narodzenie 2014 - ?yczenia
W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Rada Gminy VII Kadencji str. 3
 • Wyniki wyborów str. 4
 • Informacja o kursowaniu autobusów w okresie ?wi?tecznym str. 6

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • D?by Wolno?ci str. 6

O?WIATA I KULTURA

 • Ocali? od zapomnienia, czyli rzecz o Oskarze Kolbergu w Zespole Szkó? w Chmielniku str. 7
 • ".. to, co po sobie zostawiam, przyda si? ludziom na d?ugo" str. 8
 • Bo ka?dy mo?e by? programist?! str. 9
 • Dlaczego warto uczy? dzieci programowania? str. 10
 • Wigilia dla samotnych str. 10
 • Beata Ostrowicka w Bibliotece Publicznej str. 11
 • Oddychaj, pozwól by p?yn?? czas Podwórko, jest w nas str. 12
 • "Podwórkowy song" str. 13

GOPS W CHMIELNIKU

 • Informacja str. 14
 • ?wietlica Socjoterapeutyczna str. 14
 • Pomoc spo?eczna str. 15
 • Karta Du?ej Rodziny str. 15

KO?O GOSPODY? WIEJSKICH

 • Projekt c.d. "Co z tego, ?e dobre nasze, chcemy pozna? zylc, kwa?nice, ko?duny i kasze" str. 16

STOWARZYSZENIA

 • Co s?ycha? w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola” Wycieczka krajoznawcza Odrzyko? – Prz?dki – St?pina str. 17
 • "Opowiem Ci o wolnej Polsce" str. 18
Do pobrania:

Wie?? Gminna Nr 4/2014

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2014 Grudzie?
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2014_4.pdfWG_2014_4.pdf (1,53 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec