Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2014

Ocali? od zapomnienia, czyli rzecz o Oskarze Kolbergu w Zespole Szkó? w Chmielniku 


 

Mija w?a?nie rok, w którym obchodzili?my jubileusz 200-lecia urodzin Oskara Kolberga - kompozytora, folklorysty i etnografa. Dzi?ki decyzji Sejmu, dokonania tego wybitnego naukowca na nowo odkrywano w ró?nych ?rodowiskach w Polsce - zarówno naukowych, jak i artystycznych, zw?aszcza muzycznych. W wielu polskich szko?ach w ró?noraki sposób sk?adano ho?d Kolbergowi. Organizowano prelekcje, koncerty, audycje itp. W naszym lokalnym - chmielnickim ?rodowisku - w ubieg?y wtorek (17.12.2014) równie? odby?a si? impreza po?wi?cona tej niezwyk?ej postaci. Otó?, m?odzie?, pod kierunkiem nauczycieli Zespo?u Szkó? w Chmielniku, wystawi?a spektakl, który mia? przybli?y? nam wszystkim nie tylko posta?, ale i dokonania naukowe Oskara Kolberga.

"LUD. Jego zwyczaje, sposób ?ycia, mowa, podania, przys?owia, obrz?dy, gus?a, zabawy, pie?ni, muzyka i ta?ce" - to wszystko spu?cizna po Oskarze Kolbergu, który, jak g?osi uchwa?a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zebra? i opracowa? 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych, opublikowa? oko?o 200 artyku?ów z zakresu etnografii, folklorystyki, j?zykoznawstwa, muzykologii.

Wyst?p m?odzie?y gimnazjalnej stanowi? kwintesencj? tego wszystkiego, czym si? zajmowa? nasz bohater. By?o wi?c du?o muzyki i folkloru. Zebrani go?cie, w?ród których znale?li si? mieszka?cy oraz przedstawiciele szkó?
i instytucji z terenu gminy, mieli okazj? do refleksji nad bogactwem kultury i tradycji ludowej.

Od kilku lat w grudniu spo?eczno?? Zespo?u Szkó? zaprasza mieszka?ców gminy na wspólne podsumowanie roku wybitnej postaci, której ten rok jest po?wi?cony. Towarzysz? temu d?ugie przygotowania - tworzenie scenariusza, choreografii, scenografii i kostiumów. W poprzednim roku sp?dzali?my wieczór literacki w cieniu fredrowskiego zamczyska, ale tym razem sala gimnastyczna szko?y zamieni?a si? w wiejskie podwórko z chat?, studni?
i ogrodem pe?nym malw i s?oneczników. Gimnazjali?ci natomiast stali si? pracowitym, wiejskim ludem, który szuka? uciech w prostych zabawach, ta?cu i ?piewie. W jednej chwili ch?opcy chwycili za cepy do m?ócenia zbo?a i grabie do siana, aby posprz?ta? pole. Dziewcz?ta natomiast prz?d?y, przesiewa?y m?k?, robi?y mas?o i pra?y na tarze. Ale, kiedy muzyka zagra?a m?odzie? nie posk?pi?a nam widoku skocznych, ludowych ta?ców oraz wpadaj?cych w ucho przepi?knych, starych pie?ni:


Hej, od Krakowa jad?

W dalekie obce strony,

Bo mi nie chcieli da?, hosadyna,

Dziewczyny ulubionej.

... brzmi nadal w moich uszach.

A Kolberg patrzy?, s?ucha? i wszystko zapisywa?:

Ukocha?em lud biedny ponad miar? -

bom sie jego pie?ni? wyko?ysa?..

Ukocha?em zwyczaje i gwar? -

które, dziecko, z piersi jego wyssa?.

W przedstawieniu wykorzystano równie? specjalnie robione kuk?y teatralne, które poprowadzi?y widzów poprzez opowiedzian? gaw?d? w ?wiat swoistej ludowej m?dro?ci i niezachwianej wiary w sprawiedliwo?? - o tym darze naszych przodków niestety cz?sto dzi? zdarza si? nam zapomnie?.

W tym ko?cz?cym si? ju? roku, znany i nieznany Oskar Kolberg przez wielu zosta? zapewne na nowo odkryty. Dopiero w takich, szczególnych okoliczno?ciach u?wiadamiamy sobie, ?e ten cz?owiek, ?yj?cy przecie?
w latach trudnych dla naszego rozbitego kraju (1814 - 1890), zapewne z my?l? o kolejnych pokoleniach Polaków, ocali? od zapomnienia tradycj? i kultur?, z której wi?? czerpiemy.

W imieniu Dyrekcji oraz spo?eczno?ci szkolnej Zespo?u Szkó? w Chmielniku pragn? podzi?kowa? wszystkim, którzy przyczynili si? do realizacji przedsi?wzi?cia, jakim by? wieczór po?wiecony Kolbergowi oraz wszystkim przyby?ym go?ciom. Natomiast czytelnikom tego wydania ?ycz? weso?ych, prawdziwie tradycyjnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz pe?nego pozytywnych wra?e? Nowego Roku.


Monika Wójcik
Zespó? Szkó? w Chmielniku