Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2014

Wigilia dla samotnych 


„Jest w moim kraju zwyczaj, ?e w dzie? wigilijny,

Przy wzej?ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego ?ami? chleb biblijny

Najtkliwsze przekazuj?c uczucia w tym chlebie”.

C. K. Norwid

 

S?owa poety podkre?laj? wag? tego, ?e to w Polsce w?a?nie zwyczaj ?amania si? op?atkiem jest wci?? ?ywy i jak?e wa?ny dla nas katolików. Op?atek symbolizuje chleb, a ?ami?c si? nim dzielimy si? chlebem na znak ?yczliwo?ci. Zwyczaj ten swoimi korzeniami si?ga do czasów apostolskich w historii Ko?cio?a. Wtedy to pierwsi chrze?cijanie zbierali si? na braterskich wieczerzach mi?o?ci zwanych agapami. Agapa po??czona z Eucharysti? mia?a podwójne znaczenie: relacji z Bogiem i relacji z bra?mi w Jezusie Chrystusie. W ci?gu I wieku agapa mia?a charakter wspólnego posi?ku w formie liturgicznej i by?a ?ci?le zwi?zana z tajemnic? Ostatniej Wieczerzy. Wierni przynosili chleb do Ko?cio?a, sk?adali go na o?tarzu, jedna cz??? tego chleba po po?wi?ceniu przemienia?a si? w Cia?o Chrystusowe, drug? cz??? zwan? po grecku „eulogi?” rozdawano tym, którzy z niewiadomych przyczyn nie mogli uczestniczy? w celebracji Naj?wi?tszej Ofiary. Eulogie mia?y podkre?la? uwielbienie Boga, a tak?e mi?o?? i jedno?? w?ród jego wyznawców oraz podtrzymywa? ich trwanie w wierze. Te cechy przej?? op?atek wigilijny, jednocz?cy w ?yczliwo?ci wszystkich, którzy dziel?c si? nim przebaczaj? sobie urazy, zaprzestaj? gniewów i postanawiaj? ?y? w mi?o?ci i zgodzie. To w wigili? Bo?ego Narodzenia wci?? na nowo w naszej ojczy?nie poprzez bia?y op?atek odnawiamy zwyczaj wzajemnego po?wi?cenie si? jednych drugim oraz uczymy, ?e nawet ostatnim kawa?kiem chleba nale?y podzieli? si? z bli?nim.


Czyni?c tradycji zado?? ju? po raz dziewi?ty w naszej gminie mia?a miejsce wspólna wigilia przygotowywana z my?l? o wszystkich, którzy czuj? si? samotni i ten szczególny czas Bo?ego Narodzenia chc? uczci? w liczniejszym gronie, w ciep?ej atmosferze, przy wtórze kol?d. Organizatorami s? Wójt Gminy Chmielnik, Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku i Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku. Tegoroczna uroczysto?? odby?a si? w domu ludowym w Zabratówce. W samo po?udnie, gdy zebrani usiedli w blasku choinki przy sto?ach nakrytych bia?ymi obrusami, na których zap?on??o betlejemskie ?wiat?o przyniesione przez harcerzy Zespo?u Szkó? w Chmielniku, sal? wype?ni?y d?wi?ki kol?d ?piewanych i granych przez uczniów szko?y muzycznej Pro Musica. Tajemnic? Narodzenia Pa?skiego przybli?yli zebranym w czasie odgrywanych jase?ek i recytowanych wierszy uczniowie Szko?y Podstawowej im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce. Ca?o?ci oprawy artystycznej dope?ni?y kol?dy i pastora?ki w wykonaniu zespo?u wokalno-instrumentalnego „Ósemka” z Zabratówki. Po takim wst?pie przyszed? czas na odczytanie fragmentu Pisma ?wi?tego i podzielenie si? op?atkiem. ?yczenia z serca p?yn?ce, którymi obdarzali si? zgromadzeni przy tym ?wi?tecznym stole wywo?ywa?y u?miech i wzruszenie. Po takiej duchowej uczcie nasta?a pora na wigilijne polskie potrawy. Na stole pojawi? si? chleb, barszcz z grzybami, ziemniaki, kapusta z grochem, fasola, pierogi, pamu?a, kompot, ciasto i najwa?niejsza na wigilijnym stole – ryba, symbol chrze?cija?stwa. Potrawy przygotowa?y panie z Kó? Gospody? Wiejskich z terenu gminy, Stowarzyszenie Nasza Wola, bibliotekarki i pracownicy GOPS. Upominki dla go?ci wykonali wychowankowie ?wietlicy socjoterapeutycznej w Chmielniku. Swój udzia? w organizacji tej uroczysto?ci mieli tak?e przewodnicz?ca Rady Gminy i so?tys wsi Zabratówka. Wigili? zako?czy?o wspólne kol?dowanie zebranych.

Dyrekcja i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku sk?adaj? podzi?kowanie na r?ce licznie przyby?ych go?ci i wszystkich osób, które swoim wk?adem pracy i zaanga?owaniem wspomog?y w przygotowaniu tego wydarzenia.

 

Irena Szczypek
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku