Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2015

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2015 Nr 2/2015
Pierwsza strona

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • AZBEST informacja o aktualizacji bazy azbestowej str. 3
 • „Misja Przyroda” – zielone szko?y w parkach narodowych str. 3
 • Dodatkowe zbiórki odpadów str. 3
 • Obowi?zki w?a?cicieli wobec (nie)u?ytków rolnych str. 4
 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik str. 4
 • Wyprawka szkolna 2015/2016 str. 6
 • Jubileusz 50-lecia po?ycia ma??e?skiego str. 7
 • Wakacyjny Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2015 r. str. 7
 • Zawody w?dkarskie w Zabratówce str. 7

O?WIATA I KULTURA

 • EDUSCIENCE, EDUSCIENCE… str. 8
 • Jak przygotowa? dziecko do wyboru zawodu? str. 9
 • „Literacka podró? z Panem Samochodzikiem” str. 11
 • Konkurs Wiedzy Biblijnej str. 12
 • Ka?demu sercu bliska – ochrona ?rodowiska! str. 12
 • Jubileusz 50-lecia szko?y str. 13
 • Nadesz?a taka chwila... str. 14
 • Przegl?d piosenki obcoj?zycznej „J?zykiem obcym w?adam, ?piewam i si? wypowiadam” str. 14
 • XIII Gminny Sejmik Samorz?dów Uczniowskich str. 15
 • W trójkowych przedszkolach str. 15
 • Dzieciaki z oddzia?u "Koniczynki" opowiadaj? o tym, co ostatnio dzia?o si? w B??dowej Tyczy?skiej str. 16
 • Mali ratownicy str. 16
 • Dlaczego warto czyta? ksi??ki? str. 17
 • Zwyci?zcy tegorocznego konkursu grantowego w programie Dzia?aj Lokalnie str. 18
 • Etno Portret czyli oblicza lokalnych talentów 2015 str. 19
 • Dyskusyjne Kluby Ksi??ki – czym s? z za?o?enia i co daj? uczestnikom? str. 19
 • ?wi?to Ludowe w Chmielniku str. 20
 • Marzenia si? nie spe?niaj?, marzenia si? spe?nia! str. 20

GOPS W CHMIELNIKU

 • Informacja str. 22
 • Zespó? interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik str. 22
 • Pomoc spo?eczna – informacja str. 23
 • ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego str. 23
 • ?wiadczenia rodzinne na okres zasi?kowy 2015/2016 str. 24
 • ?wietlica Socjoterapeutyczna str. 24

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Ratujemy i uczymy ratowa? str. 25
 • Wy?cig Skandia Maraton Lang Team str. 25
 • Gminne zawody sportowo - po?arnicze w Chmielniku str. 26
 • VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych str. 27

KO?O GOSPODY? WIEJSKICH

 • Z ?ycia Kó? Gospody? Wiejskich na terenie gminy Chmielnik str. 28
 • Otwarcie boiska sportowego w B??dowej Tyczy?skiej str. 28
 • Dzie? Dziecka w Borówkach str. 28
 • Obchody „?wi?ta Ludowego” w B?a?owej str. 29

STOWARZYSZENIA

 • Co ciekawego w Woli Rafa?owskiej i w Stowarzyszeniu „Nasza Wola” str. 29
Do pobrania:

Wie?? Gminna Nr 2/2015

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2015 Lipiec
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2015_2.pdfWG_2015_2.pdf (1,83 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec