Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2015

Zwyci?zcy tegorocznego konkursu grantowego w programie Dzia?aj Lokalnie 


Aktywno?? spo?eczników w gminie Chmielnik wci?? jest na wysokim poziomie. Stale upatruj? mo?liwo?ci pozyskania ?rodków na ciekawe dzia?ania jakie mo?na z powodzeniem realizowa? dla dobra wspólnego i poszukuj? partnerów do ich realizacji. Jednak na szczególn? uwag? zas?uguje fakt, ?e w tej grupie pojawiaj? si? coraz liczniej bardzo m?odzi ludzie, którzy chc? robi? co? bezinteresownie dla lokalnej spo?eczno?ci. W tym roku o wsparcie do naszej instytucji zwróci?y si? dwie takie m?odzie?owe, nieformalne grupy: G?odni J?zyka z projektem Expand! i grupa reprezentacyjna zespo?u ludowego Chmielnickie K?osy z projektem „Bo drzemi? w nas ludowe dusze…”. Z kolei Gminn? Rad? Kó? Gospody? Wiejskich w ubieganiu si? o grant na realizacj? ich pomys?u na dzia?ania, w ramach programu Dzia?aj Lokalnie wsparli?my po raz czwarty. Po ubraniu tego? pomys?u w s?owa gotowy projekt zosta? z?o?ony w stosownym terminie i zacz??o si? oczekiwanie na wyniki rekrutacji. Spo?ród 25 projektów jakie wp?yn??y na konkurs, dotacj? otrzyma?o 12, mi?dzy innymi projekt naszych gospody? wiejskich, który nosi tytu? „Niewiele nam do zdrowia potrzeba troch? ruchu na ?wie?ym powietrzu, poezji i chleba” oraz Expand! grupy G?odni J?zyka, który zyska? najwi?ksze uznanie tegorocznej komisji. Jednak ze wzgl?dów formalnych biblioteka nie mo?e by? w pe?ni partnerem w trakcie jego realizacji. Dlatego w niniejszym artykule przybli?ymy czytelnikom kwartalnika jakie cele przy?wiecaj? i sk?d wzi?? si? pomys? na projekt jaki proponuj? panie z Kó? Gospody?. Otó? poprzednie projekty oscylowa?y wokó? podstawowej dzia?alno?ci kó?, czyli zachowaniu tradycyjnych potraw we wspó?czesnym menu, dbaniu o zdrow? kuchni? w najbli?szym otoczeniu, kultywowaniu obrz?dów, poznawaniu zwyczajów charakterystycznych dla innych regionów Polski. Zaistnia?a potrzeba zrobienia czego? dla zachowania dobrej kondycji i zdrowia w dojrza?ym wieku i przyswojenia sobie na sta?e pewnych nawyków wspomagaj?cych aktywno?? fizyczn? i ruch na ?wie?ym powietrzu. Wszystko to z wykorzystaniem zaplecza turystyczno-rekreacyjnego jakie w ci?gu ostatniego roku powsta?o na terenie gminy. W harmonogramie projektu przewidziane s? zaj?cia dla licznej grupy z Nordic Walkingu, przejazdy tras? rowerow? zgodnie z mo?liwo?ciami uczestników, zaj?cia z rehabilitantk?, która podpowie jak wykorzysta? sprz?t rekreacyjny na wolnym powietrzu zamontowany wiosn? przy szkole w B??dowej Tyczy?skiej. Spotkania te przewiduj? równie? co? dla ducha, poniewa? b?d? okazj? do czytania poezji lokalnych twórców, spotka? z gaw?dziarzami, wspólnego ?piewania przy ognisku. Uczestnicy w??cz? si? równie? w ogólnopolsk? akcj? Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej. W projekcie we?mie udzia? minimum 25 osób z terenu gminy i b?dzie realizowany od 29 czerwca do 30 listopada. Zapraszamy do udzia?u, ?ledzenia poczyna? grupy bior?cej udzia? w projekcie i tego co si? wydarzy poprzez fotorelacje na stronie biblioteki i fan page’u.

„Dzia?aj Lokalnie IX" 2015 to Program Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci realizowany przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce przy wspó?pracy z O?rodkiem Dzia?aj Lokalnie - Fundacj? Generator Inspiracji, dzi?ki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorz?dów: Gminy B?a?owa, Gminy Chmielnik, Gminy Dynów oraz Gminy Tyczyn.

Irena Szczypek – koordynator projektu