Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2015

Dyskusyjne Kluby Ksi??ki - czym s? z za?o?enia i co daj? uczestnikom? 


Kolebk? Klubów Ksi??ki by?y Stany Zjednoczony gdzie ju? w 1926 roku spotykali si? ze sob? i dyskutowali mi?o?nicy literatury. Moda na czytanie dla przyjemno?ci w grupie osób szybko przyw?drowa?a do Europy, a konkretnie do Wielkiej Brytanii, w której funkcjonowa?y grupy czytelnicze (reading groups). Zanim takie grupy, w których sezon na czytanie trwa ca?y rok pojawi?y si? w Polsce up?yn??o sporo czasu. Zacz?to je popularyzowa? w 2004 roku, po dwóch latach w ca?ej Polsce by?o 200 klubów, a w 2012 ju? 1000. Obecnie dzia?a ich ju? ponad 1200.

W Dyskusyjnych Klubach Ksi??ki spotykaj? si? dzieci, m?odzie? i doro?li. Dzia?aj? w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Ksi??ki „Tu czytamy”, którego celem jest promocja czytelnictwa. Klubowicze czytaj? t? sam? ksi??k? i raz w miesi?cu spotykaj? si?, aby podzieli? si? wra?eniami. Dyskusja na temat przeczytanej lektury pozwala jeszcze raz prze?y? emocje jakie jej towarzyszy?y. Mo?na wspólnie przeczyta?, co ciekawsze fragmenty, a ka?dy z uczestników takiego spotkania mo?e swobodnie przedstawi? to, co dla niego w ksi??ce by?o wa?ne albo podda? j? krytyce. Zazwyczaj takie spotkania odbywaj? si? w bibliotekach, ale miejsce i czas zale?y od samych czytelników, poniewa? nie maj? ?ci?le okre?lonej formy, s? otwarte dla wszystkich i ka?dy jest mile widziany bez wzgl?du na to czy czyta? omawian? ksi??k? czy te? nie. Raz do roku klubowicze, ale nie tylko, maj? okazj? spotka? si? z autorem jednej z czytanych ksi??ek. Do grupy DKK mo?e nale?e? ka?dy – bez wzgl?du na wiek i zainteresowania. Najwa?niejsza jest pasja czytania, ochota na rozmow? o tym co czytamy, a tak?e ch?? poznawania nowej literatury. DKK daje tak? mo?liwo??, a ponadto jest sposobem na przyjemne sp?dzanie czasu i okazj? do poznania nowych osób. Cz?stotliwo?? spotka? powoduje równie? to, ?e w grupie spotykaj?cych si? regularnie osób zawi?zuje si? swoista wie?.

Pierwszym klubem dyskusyjnym jaki powsta? na terenie gminy by? klub dla m?odzie?y „Lubi? to!”. Spotkanie odby?o si? w bibliotece publicznej w Zabratówce w maju w 2012 roku. Obecnie dzia?a trzy Dyskusyjne Kluby Ksi??ki, dwa dla m?odzie?: DKK „Lubi? to!” i „Do??cz do Nas!” oraz DKK dla dzieci. Klubowicze czytanie traktuj? jak dobr? zabaw?, a spotkania s? okazj? do dyskusji nie tylko o ksi??kach ale o rado?ciach i problemach, jakie maj? uczestnicy. Nie ka?da z czytanych ksi??ek podoba si? wszystkim. Zdarzaj? si? bezapelacyjne hity i ksi??ki zupe?nie nietrafione. Zarówno zwolennicy konkretnej lektury jak i jej przeciwnicy w gor?cej dyskusji próbuj? przekona? zebranych do swoich racji. Starsi uczestnicy sami dobieraj? tytu?y, które ich interesuj?, dzieci czytaj? propozycje moderatora. Cz?onkowie dyskusji bior? udzia? w konkursie na recenzj? miesi?ca. I mimo, ?e na tym polu nie mamy jeszcze sukcesów to ich w?asne opinie o czytanych ksi??kach dost?pne s? na facebokowym profilu biblioteki.

Ale w tym wszystkim najwa?niejszy jest g?os samych uczestników, bo to ich opinia uzmys?awia nam sens istnienia takich grup. Na pytanie dlaczego uczestniczysz w spotkaniach m?odzie?owego DKK? zadane w grupie m?odzie?owej pad?y takie oto odpowiedzi:

  • Uwielbiam ksi??ki, a na DKK mog? o nich porozmawia? z innymi (Karolina).
  • Uczestnicz? w spotkaniach, poniewa? mo?na spotka? si? i porozmawia? na temat ksi??ki i na inne ciekawe tematy (Paulina).
  • W spotkaniach uczestnicz?, poniewa? mog? przeczyta? du?o ciekawych ksi??ek, których nie znajd? normalnie w bibliotece (Patrycja).
  • Poniewa? mo?na w ten sposób przeczyta? bardzo ró?ne i ciekawe ksi??ki oraz podyskutowa? o nich (Karolina).

Warto sobie zada? jeszcze pytanie, czy tego typu spotkania co? zmieniaj? w postawie uczestników i czy wychowuj? czytelniczo? Z moich obserwacji jasno wynika, ?e wp?ywaj? znacz?co na ich rozwój jako jednostek i jako ?wiadomych czytelników. Ale ?eby nie by?a to tylko jednostronna opinia, pos?u?? si? odpowiedziami na kolejne pytanie: co zyska?a?/zyskujesz dzi?ki przynale?no?ci do klubu, czy to co? zmieni?o w Tobie lub w Twoim podej?ciu do ksi??ek?

  • Przed DKK-iem nie czyta?am zbyt du?o ksi??ek, ale teraz bardzo to lubi? (Karolina).
  • Gdy jeszcze nie nale?a?am do klubu w ogóle nie czyta?am, poniewa? uwa?a?am, ?e jest to strata czasu. Teraz uwa?am inaczej i strasznie polubi?am czytanie (Paulina).
  • Na pewno dzi?ki spotkaniom inaczej podchodz? do ksi??ek, chc? najpierw przeczyta? pó?niej oceni?. Dodatkowo na spotkaniach nauczy?am sie bardziej szanowa? opinie innych (Patrycja).
  • My?l?, ?e DKK nie zmieni?o nic w moim podej?ciu do ksi??ek, bo od zawsze lubi?am czyta?, za to dzi?ki spotkaniom pozna?am nowe osoby, z którymi mog?am podyskutowa? i mile sp?dzi?am czas (Karolina).

Je?li chcieliby?cie podzieli? si? opiniami o ksi??kach albo poszukujecie osób, które zainspiruj? was do czytania zapraszamy do biblioteki na takie dyskusyjne spotkania. A je?li te grupy nie odpowiadaj? waszym oczekiwaniom do?o?ymy wszelkich stara? aby powsta?y nowe.

 

Irena Szczypek
moderatorska Dyskusyjnych Klubów Ksi??ki w Zabratówce