Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2015

Otwarcie boiska sportowego w B??dowej Tyczy?skiej 


23 maja 2015 r. to uroczysta sobota w B??dowej Tyczy?skiej. O godz. 1600 przyby?o do nas wielu zaproszonych go?ci. Go?cili?my m. in. Pana Wójta Gminy Chmielnik, Pani? Sekretarz Gminy, w-ce przewodnicz?c? Rady Gminy, G?ównego Komendanta OSP, Panie z Biblioteki Publicznej w Chmielniku, Pani? Dyrektor Szko?y Podstawowej nr 3 w Chmielniku. Przyby?y równie? kole?anki i kolega z s?siednich so?ectw, tj. z Borówek, Chmielnika, Woli Rafa?owskiej i Zabratówki. Obecni byli nasi mieszka?cy – m?odzi i starsi, cz?onkinie Ko?a Gospody? Wiejskich, cz?onkowie OSP. Wspólnie dokonali?my symbolicznego otwarcia boiska sportowego do siatkówki oraz si?owni, ze sprz?tem rehabilitacyjnym, znajduj?cej si? na zewn?trz. Organizatorami tej uroczysto?ci byli: so?tys wsi wraz z Rad? So?eck?, Ko?o Gospody? Wiejskich i Ochotnicza Stra? Po?arna w B??dowej Tyczy?skiej. Podczas spotkania, B??dowska m?odzie? rozegra?a towarzyski mecz pi?ki siatkowej. Zwyci?ska dru?yna otrzyma?a nagrod? niespodziank?, któr? ufundowa?a Rada So?ecka.

W B??dowej Tyczy?skiej powsta?o przyjazne miejsce sportowo – rekreacyjne gdzie mog? przyj?? wszyscy: dzieci, m?odzie? i doro?li. Mo?na tu pogra? w pi?k?, po?wiczy? na sprz?cie do rehabilitacji i odpocz??. Krótko mówi?c „Ruszajcie po zdrowie, do go?cinnej B??dowej”. Ze swej strony zapraszamy wszystkich ch?tnych. Cieszymy si? bardzo z tej inwestycji, poniewa? jest jedn? z pierwszych na terenie naszej gminy.

Mimo nie najlepszej pogody na dworze, atmosfera podczas biesiadowania by?a pe?na ciep?a. Wszyscy zadowoleni, u?miechni?ci, bawili si? wspólnie do godzin wieczornych.

Krystyna Walas