Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2015

Innowacja pedagogiczna 


„Powiedz mi, a zapomn?,
poka? - a zapami?tam,
pozwól mi dzia?a?, a zrozumiem!”

/Konfucjusz/

Dzieci maj? naturaln? potrzeb? odkrywania i zrozumienia ?wiata. Zadaj? pytania, próbuj? tworzy? definicje na miar? rozumienia rzeczywisto?ci. Wszystkiego chc? dotkn??, spróbowa?. Proces uczenia si? dziecka bazuje na jego indywidualnych do?wiadczeniach uzyskiwanych w toku dzia?ania. Dziecko konstruuje obraz rzeczywisto?ci nie tyle s?uchaj?c o niej, ile jej do?wiadczaj?c. Dzia?aj?c, eksperymentuj?c, czynnie bior?c udzia? w zaj?ciach poznaje ono ?wiat wielozmys?owo, co kszta?tuje w nim pe?niejszy obraz ?rodowiska w jakim ?yje i si? rozwija. Poznawanie polisensoryczne poprzez zmys? wzroku, s?uchu, w?chu, smaku, dotyku pozwala na konstruowanie ca?o?ciowego obrazu rzeczywisto?ci. Jest sposobem, warunkiem przej?cia z my?lenia sensoryczno-motorycznego do my?lenia konkretno-wyobra?eniowego. Aby zachowa? w dzieciach t? naturaln? potrzeb? rozwijania ciekawo?ci i zadawania pyta?, chcemy da? im przestrze? do samodzielnego eksperymentowania, obserwacji otoczenia, poszukiwania odpowiedzi na pytania, poznawania ró?nych miejsc, do?wiadczania i prze?ywania.

Postanowi?y?my wprowadzi? uczniów w niezwykle ciekawy ?wiat przyrody, nauki, ?rodowiska ?ycia ludzi na dodatkowych zaj?ciach.

Opracowany przez nas program innowacji, któr? zatytu?owa?y?my „Poznajemy, rozumiemy, odkrywamy” przeznaczony jest dla uczniów pierwszego etapu nauczania Szko?y Podstawowej nr 1 im. por. Jana Ba?dy w Chmielniku.

Celem innowacji jest mo?liwo?? wszechstronnego rozwoju dzieci, aby obni?y? ich l?k przed nowymi wyzwaniami i pozwoli? na do?wiadczanie nowych wra?e?. Gotowo?? do podejmowania przez dzieci wyzwa? pozwoli na ograniczenie szeregu czynników, takich jak: nie?mia?o??, strach przed nowo?ci?, przekonanie, ?e dziecko jest za ma?e i nie mo?e samodzielnie dzia?a?, wyr?czanie przez doros?ych.

Zaj?cia innowacji przez ca?y czas jej trwania dotyczy? b?d? nast?puj?cych tematów g?ównych:

 • MOJA MIEJSCOWO??
 • DRZEWO GENEALOGICZNE
 • DRZEWA
 • OWADY
 • WODA
 • POGODA
 • RO?LINY
 • POWIETRZE
 • ELEKTRYCZNO??
 • DINOZAURY
 • WSZECH?WIAT
 • MUZEUM
 • KSI??KA
 • MUZYKA
 • KOMPUTERY

Realizacja programu umo?liwi wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie jego zainteresowa?, jak równie? mo?liwo?? sp?dzenia wolnego czasu w interesuj?cy sposób.

Innowacja pedagogiczna ma charakter edukacyjno-wychowawczy i realizowana b?dzie na pierwszym etapie nauczania przez trzy lata nauki(tj. 2015 – 2018). Zaj?cia odbywa? si? b?d? raz w tygodniu. Uczestniczy? w nich b?d? ch?tni uczniowie.

 

Halina Biestek
Bernadetta G?ska
Zespó? Szkó? w Chmielniku