Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2015

To?samo?? - na marginesie wrze?nia i powrotu do szko?y… 


Pierwszy wrze?nia. Data ta kojarzy si? przede wszystkim z ko?cem wakacji, z nowym rokiem szkolnym, z obowi?zkami i, dla niektórych, z nieub?aganym up?ywem czasu. Jakkolwiek by tego dnia nie kojarzy? - jest on jednak dla Polaków dniem szczególnym…

Rok 1939… sierpie?, w powietrzu czu? powiewy jesieni. Dzieciom i m?odzie?y ko?cz? si? wakacje, czas pomy?le? o szkole, o nowych obowi?zkach. I cho? od jakiego? czasu g?o?no mówi si? o wojnie, to jednak nikt powa?nie o niej nie my?li… do godziny 4:45, gdy okr?t pancerny Schleswig – Holstein zaatakowa? polsk? placówk? wojskow? na Westerplatte, albo nawet wcze?niej, do 4:35 (cho? niektóre ?ród?a podaj? godzin? 4:40, a nawet 5:40 – spory historyków s? odwieczne), gdy zgin?li mieszka?cy Wielunia, ofiary pierwszego niemieckiego nalotu na polsk? ziemi?, polskie miasta. Niewyobra?alne sta?o si? nieuniknione… Rozpocz??a si? dla wojsk polskich kampania wrze?niowa – szereg przegranych formalnie bitew, ale moralnie zwyci?skich, a dla ludno?ci cywilnej zacz?? si? exodus - w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca – od nalotów, od ostrza?u, od ?mierci… Wielu z uciekaj?cych zgin??o, wielu opu?ci?o rodzinn? ziemi?, by ju? nigdy do niej nie powróci?… Szko?y za? pozosta?y zamkni?te…

Po kl?sce wrze?niowej rozpocz?? si? bodaj najtragiczniejszy rozdzia? w naszej historii – okupacja…

Od tamtej pory min??o 76 lat… Statystyki mówi?, ?e to ?rednia ?ycia jednego pokolenia. Odchodz? od nas ci, którzy do?wiadczyli okrucie?stw wojny i okupacji. Czy razem z nimi odejdzie te? o nich pami??? Bo ?atwo si? zapomina, ?yjemy w czasach wzgl?dnego spokoju (dla nas, Polaków, bo na ?wiecie punktów zapalnych jest ca?kiem sporo). Czy rozkoszowanie si? sytuacj?: bo mnie jest dobrze, bo mnie to nie dotyczy - usprawiedliwia nasz? niepami???

Jan Pawe? II powiedzia? kiedy?: „Naród, który zapomina o swojej historii, jest skazany na zag?ad?”. Komu wi?c t? nasz? tragiczn? przesz?o?? nale?y przekazywa?, aby?my „nie zgin?li”, a raczej, bior?c pod uwag? obecne uwarunkowania: nie zatracili to?samo?ci? Pytanie retoryczne, niejedna osoba u?miechnie si? i pokiwa g?ow? z politowaniem nad banalno?ci? tego sformu?owania. W 1939 r. rok szkolny nie zacz?? si? tak jak powinien, wi?c, pierwszego wrze?nia, id?c do szko?y ka?dy ucze? musi o tamtym dniu pami?ta?. Przede wszystkim przez szacunek i wdzi?czno?? dla wojenno – okupacyjnego pokolenia. I równie? dlatego, by nie sta?y si? prawd? s?owa pierwszego Naczelnika wolnej Polski Józefa Pi?sudskiego, który stwierdzi?: „Naród, który traci pami??, przestaje by? Narodem – staje si? jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmuj?cych dane terytorium”.

W Zespole Szkó? w Chmielniku dbamy o to, by m?odzie? pami?ta?a nie tylko o tej rocznicy, ale i o wszystkich innych zwi?zanych z polsk? histori?. S?u?? temu akademie, spotkania rocznicowe, rozmowy na lekcjach – nie tylko historii, s?u?y uczestniczenie w ró?nych konkursach tematycznie zwi?zanych z wojn? i okupacj?. S?u?y obchodzone corocznie ?wi?to Patronów Szkó? wchodz?cych w sk?ad Zespo?u, które jest okazj? do przypomnienia nie tylko tragicznego wrze?nia 1939 r., ale przede wszystkim sylwetek tych, których Szko?a Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nosz? imiona. 2 pa?dziernika 2015 r. po raz kolejny wspomnimy por. Jana Ba?d? i harcerzy z tajnej okupacyjnej organizacji „Szare Szeregi”.

Nasi uczniowie – i ze szko?y podstawowej, i gimnazjali?ci na pewno b?d? w przysz?o?ci w?ród tych, którym historia ojczystego kraju nie b?dzie obca, bo w jakim? sensie w niej uczestnicz?, czego przyk?adem mo?e by? nie tylko czynny lub bierny udzia? w akademiach, ale tak?e uczestniczenie w konkursach historycznych, co ju? wymaga od uczniów zdobycia wiedzy i bardzo osobistego zaanga?owania. W lipcu 2014 roku, wtedy jako pierwszoklasistki, uczennice Gimnazjum im Szarych Szeregów zdoby?y zespo?owo drugie miejsce w Gimnazjalnym Konkursie, który mia? miejsce si? w Hy?nem, a tematycznie zwi?zany by? z genera?em W?adys?awem Sikorskim, natomiast w lutym 2015r., gdy rozstrzygni?to Ogólnopolski Konkurs Literacki „Mój Arsena?”, po?wi?cony Powstaniu Warszawskiemu i Szarym Szeregom, który zorganizowa?o Stowarzyszenie Szarych Szeregów i Zwi?zek Harcerstwa Polskiego, a patronat nad konkursem obj?? Prezydent RP, jedn? z dziesi?ciu wyró?nionych osób spo?ród uczestników konkursu (a prac z ca?ej Polski nap?yn??o ponad 200 ) okaza?a si? nasza gimnazjalistka, uczennica klasy trzeciej. Jej wypowied? (refleksje dotycz?ce Powstania Warszawskiego) – podobnie jak i innych wyró?nionych – zosta?a opublikowana w numerze 101/2015 „Materia?ów Historycznych Stowarzyszenia Szarych Szeregów”

To tylko ostatnie, najnowsze osi?gni?cia naszych uczniów zwi?zane z poznawaniem trudnych i niejednokrotnie tragicznych, ale przecie? naszych polskich dziejów. Podobnych sukcesów w ci?gu istnienia obydwu szkó? by?o wi?cej. I dlatego mo?na powiedzie?, ?e m?odzie? ucz?szczaj?ca do Zespo?u Szkó? w Chmielniku zachowa pami?? o tamtych latach, o tamtym wrze?niu, a przez to, i w?asn?, i narodow? to?samo??.

 


Daria G?odowska