Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2015

M?odzi Polacy i Ukrai?cy, warsztaty teatralne, wakacje, Podhale - krótko mówi?c, by?o pi?knie! 


 

 


Warsztaty teatralne, wakacje na Podhalu, grupa m?odzie?y polsko-ukrai?skiej. Zastanawiacie si? pewnie w jaki sposób ??cz? si? te w?tki. Zapraszamy zatem do prze?ledzenia relacji z wymiany w jakiej mieli?my okazj? uczestniczy?.

31. sierpnia wyjechali?my do Poronina. Krótko mówi?c - by?o pi?knie! Wspania?e widoki, idealna pogoda. Zabrali?my si? wi?c za integracj? w naszej polskiej grupie i przygotowania na spotkanie z naszymi go??mi. Nast?pnego dnia, ju? w pe?nym, dwunarodowo?ciowym sk?adzie, zacz?li?my si? poznawa? i prze?amywa? bariery j?zykowe. Szybko znale?li?my wspólne pasje i tematy. Naszym pierwszym punktem by?o zwiedzanie. Spacerowali?my po Krupówkach, a nast?pnie kolejk? wyjechali?my na Guba?ówk?. Czeka? nas niekrótki spacer, bowiem mieli?my stamt?d wróci? do naszego pensjonatu. Mimo wszelkich trudno?ci i s?abo?ci uda?o si?. W ko?cu na miejscu czeka? na nas pyszny obiad! Wieczorem bawili?my si? na zorganizowanej przez nas dyskotece. Rano, jak co dzie?, resztki snu strz?sali?my z siebie podczas zumby. Od razu po ?niadaniu rozpocz?li?my warsztaty z Pani? Magd? Wid?ak i Panem Kamilem Dobrowolskim. Nasze teatralne zmagania trwa?y cztery dni. W mniejszych grupach stworzyli?my obrazy, które w miar? up?ywu czasu przekszta?cali?my w etiudy. Z pomoc? naszych aktorów stopniowo korygowali?my b??dy i rozwijali?my drzemi?ce w nas zdolno?ci. Dzi?ki naszej ci??kiej pracy i zaanga?owaniu ca?ego zespo?u mogli?my by? naprawd? dumni z efektu ko?cowego. Warsztaty nauczy?y nas odpowiedzialno?ci za siebie i ka?dego partnera w grupie. Poprawili?my nasze zdolno?ci komunikacyjne, w ko?cu przez cztery dni porozumiewali?my si? w mieszanych grupach! Poza tym zdobyli?my wiele informacji dotycz?cych gry na scenie, a do tego ?wietnie si? bawili?my. W trakcie tych dzia?a? nie brak?o oczywi?cie czasu na odpoczynek nad rzek?, wspólny ?piew, czy te? ró?nego rodzaju gry. Jednym z projektowych dzia?a? by?o równie? zaprezentowanie swojego kraju drugiej grupie. Wieczorem ukrai?skim zako?czyli?my jeden w warsztatowych dni. Nasi przyjaciele przedstawili nam siebie samych, ich tradycyjne ta?ce i stroje, za?piewali piosenki i odegrali scenki zwi?zane ze zwyczajami obowi?zuj?cymi w ich kraju. Poza tym, ?e wygl?dali przepi?knie i ca?o?? programu odegrali na bardzo wysokim poziomie, najwi?ksze wra?enie zrobi?y na nas emocje, które by?y w nich samych i które udzieli?y si? tak?e nam. Musicie wiedzie?, ?e byli to ludzie bezgranicznie kochaj?cy swoj? ojczyzn?, niezwykle dumni ze swojego pochodzenia. Reprezentowanie Ukrainy by?o dla nich ogromn? rado?ci?. Mog? z pe?n? odpowiedzialno?ci? powiedzie?, ?e stali si? dla nas wzorem godnym na?ladowania. Po wszelkich emocjach zwi?zanych z ich wyst?pieniem i z teatralnymi warsztatami nadszed? czas na chwil? odpoczynku, chocia? mo?e to nie najlepsze s?owo na okre?lenie tego, co by?o potem. Pi?tek by? bowiem dniem przeznaczonym na kolejn? górsk? wypraw?, tym razem nad Morskie Oko. Przez ca?e przedpo?udnie ch?on?li?my pi?kne widoki, a to dopiero pocz?tek. Gdy dotarli?my do celu mi?o?nicy w?drówek wyruszyli dalej, nad Czarny Staw pod Rysami. Tu niektórzy musieli ju? przezwyci??a? l?ki i g?osy sprzeciwu zdrowia. Jednak uda?o nam si? zdoby? i ten szczyt. Przez ca?y dzie? napawali?my si? cudami natury i wykonali?my miliony zdj??. Po po?udniu zm?czeni wrócili?my do pensjonatu. Jednak nie by?o mowy o zbyt d?ugim odpoczynku. Nast?pnego dnia polska strona mia?a si? zaprezentowa?, dlatego próby trwa?y w najlepsze. W sobot? ju? w pe?nym tego s?owa znaczeniu odpoczywali?my na termach w Bukowinie Tatrza?skiej. Po powrocie zabrali?my si? za ostatnie przygotowania do naszego wyst?pienia, w ko?cu nasi s?siedzi postawili poprzeczk? bardzo wysoko. Zaprezentowali?my polskie pie?ni patriotyczne nawi?zuj?ce do naszej historii oraz utwory reprezentuj?ce nasz? kultur?, tradycje, folklor i nasze pasje. Po wieczorze polskim bawili?my si? ?wietnie na ognisku. Nast?pny dzie? min?? na kolejnej wizycie na Krupówkach i wspólnych rozmowach. Maksymalnie wykorzystywali?my ostatnie chwile razem, bo przed oczami mieli?my ju? widmo poniedzia?kowego rozstania. Mimo naszych najszczerszych niech?ci ten dzie? nadszed?. Ze ?zami w oczach ?egnali?my naszych nowych przyjació?, obiecuj?c sobie, ?e wkrótce si? spotkamy. Po po?udniu i my wyruszyli?my z pi?knego Poronina do domu.

W kilku s?owach podsumowania warto podkre?li? jak wiele dzi?ki temu zyskali?my. Nowe, cenne znajomo?ci, umiej?tno?ci i wnioski do naszego ?ycia. Lekcje patriotyzmu, wspó?pracy i odpowiedzialno?ci. Te wspomnienia z pewno?ci? b?dziemy d?ugo przechowywa? w naszych sercach. Mamy tylko nadziej?, ?e uda nam si? spotka? jeszcze nie raz z tymi wspania?ymi lud?mi z pasj?!


 

Patrycja Sroka i Mateusz Mruc
uczestnicy projektu