Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2015

Kolejna edycja akcji "Ratujemy i Uczymy Ratowa?" 


 

W dniu 16 pa?dziernika 2015 r. wspólnie z m?odzie?? i dzie?mi ze Szko?y Podstawowej im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej miejscowa jednostka OSP bra?a udzia? w biciu rekordu ?wiata w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji kr??eniowo-oddechowej przez jak najwi?ksz? ilo?? osób.

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratowa?” dotar? ju? do wszystkich szkó? podstawowych w Polsce. Dzi?ki szeregu wolontariuszom, przedstawicielom s?u?b ratowniczych w tym stra?akom OSP i Fundacji WO?P wszystkie dzieci maj? szans? uczy? si? pierwszej pomocy. Nie wszyscy jednak zdaj? sobie spraw? ze skali tego projektu. Jest to absolutny rekord ?wiata, gdy? Polska jest pierwszym krajem na ?wiecie, w którym wprowadzono na tak ogromn? skal? nauk? podstawowych czynno?ci ratuj?cych ?ycie do szkó? podstawowych. Pragn?li?my podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynno?ci Serca”- pokazywa? ca?ej Europie, ?e wszystkie polskie dzieci ju? w szkole podstawowej ucz? si? podstawowych czynno?ci ratuj?cych ?ycie (czyli uci?ni?? i wdechów na fantomach), my tak, jak organizatorzy akcji, mamy nadziej?, ?e „nie zalewa nas fala znieczulicy spo?ecznej, ?e altruizm bij?cy od dzieci przeniknie do starszego pokolenia i podczas kolejnego pokazu pierwszej pomocy zatrzymamy si? na moment, popatrzymy na kilka prostych czynno?ci i zapiszemy je w pami?ci”. W przeprowadzonej ogólnopolskiej akcji bra?o jednocze?nie udzia? 1100 ró?norakich instytucji i organizacji oraz ponad 88 tysi?cy osób z ca?ego kraju.

Nasza OSP ju? kolejny rok stara si? przybli?a? m?odemu pokoleniu wiedz? o pierwszej pomocy i zachowaniach w sytuacjach kryzysowych. Naszym wspólnym celem jest, ?eby ka?de dziecko w Polsce zna?o podstawy udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagro?enia ?ycia. Razem mo?emy to osi?gn??.


Jan Kucaj