Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2015

Projekt edukacyjny "LET ME GROW" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku! 


W dniach od 03-06 listopada w naszej szkole realizowany by? projekt edukacyjny Let Me Grow. G?ównym celem tego projektu by?o wzbudzenie w uczniach zainteresowania obc? kultur?, szerzenie tolerancji i zach?cenie do nauki j?zyka angielskiego, tak wa?nego w dzisiejszych czasach.

W po??czeniu z rozrywk? i aktywn? form? zaj??, uczniowie mieli szans? na obcowanie z obcokrajowcami. Dzi?ki temu mogli rozwin?? swoje zainteresowania, lepiej pozna? ?wiat, problemy spo?eczne oraz ?ycie codzienne w innych krajach. Zaj?cia by?y prowadzone w j?zyku angielskim przez wolontariuszy z Maroko i Malezji - Abdo i Micholasem. Na zaj?ciach omawiane by?y ró?norodne tematy: przyroda: „wizyta w Zoo”, „Podró? dooko?a ?wiata”, nauka podstawowych s?ówek w j?zyku ojczystym wolontariusza, pogoda w ró?nych strefach klimatycznych, porównanie do Polski, zabawy i gry popularne w danym kraju, kultura: sztuka, malarstwo, muzyka, taniec, tradycyjne jedzenie, geografia: miejsca turystyczne, fauna i flora, religia: religia danego kraju, historia krajów praktykantów oraz systemy polityczne. Zarówno przybyli go?cie, jak i realizowana na lekcji tematyka cieszy?a si? ogromnym zainteresowanie w?ród uczniów oraz nauczycieli.

Joanna Stodolak nauczyciel
j. angielskiego w SP nr3 w Chmielniku