Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2015

Informacja 


Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku informuje, ?e od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w ?ycie zmiana ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych, która wprowadza nowy rodzaj ?wiadczenia tzw. – ?wiadczenie rodzicielskie.  

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje:

 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku do uko?czenia 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego – do uko?czenia 10 roku ?ycia;
 3. rodzinie zast?pczej, z wyj?tkiem rodziny zast?pczej zawodowej, w przypadku obj?cia opiek?. dziecka w wieku do uko?czenia 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego - do 10 roku ?ycia;
 4. osobie, która przysposobi?a dziecko, w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku do roku uko?czenia 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego - do uko?czenia 10 roku ?ycia.

?wiadczenie to przys?uguje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skróceniu okresu pobierania ?wiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez ni? tego ?wiadczenia za okres co najmniej 14 dni od dnia urodzenia dziecka:
 2. ?mierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matk?.

Powy?sze ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje przez okres:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub obj?cia opiek? jednego dziecka;
 2. 65 tygodni- w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie , przysposobienia dwojga dzieci lub obj?cia opiek? dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni- w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub obj?cia opiek? trojga dzieci;
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub obj?cia opiek? czworga dzieci;
 5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pi?ciorga i wi?cej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pi?ciorga i wi?cej dzieci lub obj?cia opiek? pi?ciorga i wi?cej dzieci.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje od dnia

 1. porodu – w przypadku matki lub ojca dziecka,
 2. obj?cia dziecka opiek?, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez dziecko 7 roku ?ycia, a przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez nie 10 roku ?ycia – w przypadku osób – opiekuna faktycznego oraz rodziny zast?pczej,
 3. przysposobienia dziecka, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez dziecko 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego, nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez nie 10 roku ?ycia – w przypadku osoby, która przysposobi?a dziecko.

Prawo do ?wiadczenia rodzicielskiego ustala si?, pocz?wszy od miesi?ca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka - od miesi?ca obj?cia dziecka opiek? je?eli wniosek o ustalenie prawa do ?wiadczenia rodzicielskiego zosta? z?o?ony w terminie 3 miesi?cy, licz?c od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekunów prawnych od dnia obj?cia dziecka opiek?.

W przypadku z?o?enia wniosku po terminie, nie pó?niej jednak ni? w okresach uprawniaj?cych do pobierania ?wiadczenia rodzicielskiego ustala si? pocz?wszy od miesi?ca, w którym wp?yn?? wniosek.

W razie urodzenia dziecka przez kobiet? pobieraj?c? zasi?ek dla bezrobotnych w okresie o którym o mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ci?gu miesi?ca po jej zako?czeniu, lub w okresie przed?u?enia zasi?ku dla bezrobotnych na podstawie art.73 ust. 3 tej ustawy, ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje jednemu z rodziców w wysoko?ci ró?nicy mi?dzy kwot? ?wiadczenia rodzicielskiego a kwot? pobieranego przez kobiet? zasi?ku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczk? na podatek dochodowy od osób fizycznych.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje w wysoko?ci 1000,00 z? miesi?cznie i nie b?dzie uzale?nione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdy? ?wiadczenie to nie podlega opodatkowaniu ani innym obci??eniom).

 

UWAGA!

 

?wiadczenie to b?d? mogli otrzymywa? tak?e rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie maj? prawa do zasi?ku macierzy?skiego – w takim przypadku, ?wiadczenie rodzicielskie b?dzie im przys?ugiwa?o od 1 stycznia 2016 roku do uko?czenia przez dziecko 1 roku ?ycia.

?wiadczenie rodzicielskie mi?dzy innymi nie b?dzie przys?ugiwa?o, je?eli co najmniej jeden z rodziców dziecka b?dzie otrzymywa? zasi?ek macierzy?ski lub uposa?enie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzy?skiego, okres dodatkowego urlopu macierzy?skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy?skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy?skiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o ?wiadczenia rodzicielskie b?d? przyjmowane w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku.

Dorota Ziaja