Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2016

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Marzec 2016 Nr 1/2016
Pierwsza strona

„O, zaiste b?ogos?awiona noc, w której si? ??czy niebo
z ziemi?, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi” (Exsultet)

 

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych, sk?adamy Pa?stwu

serdeczne ?yczenia

zdrowia, pogody ducha

i wszelkiej pomy?lno?ci.

 

Niech te ?wi?teczne dni

sp?dzone w gronie najbli?szych

umocni? Wasz? wiar?,

nape?ni? serca rado?ci?

i pozwol? z ufno?ci? patrze? w przysz?o??.

Przewodnicz?ca
Rady Gminy

Gra?yna Ma?gorzata Dr??ek

Wójt Gminy

Krzysztof Grad

Wielkanoc 2016

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • „Modernizacja energetyczna budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Chmielnik” str. 3
 • Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2016 r. str. 3
 • Planowane inwestycje drogowe w 2016 roku str. 3

O?WIATA I KULTURA

 • „Muzyka, przyja??, rado??, ?miech- ?ycie ?atwiejsze staje si?” ☺☺☺ str. 4
 • Niezapomniana lekcja str. 4
 • ,,Alarm dla bioró?norodno?ci Podkarpacia” w Zespole Szkó? w Chmielniku str. 5
 • Nauka programowania w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku str. 6
 • Przedszkolne nowinki z B??dowej Tyczy?skiej str. 7
 • Co s?ycha? w gromadzie zuchowej weso?e s?oneczka w SP 3 w Chmielniku str. 8
 • Hej kol?da, kol?da str. 9
 • „Ma?e drzewienko zapala du?e drzewo” – Talmud str. 10

KO?O GOSPODY? WIEJSKICH

 • Sprawozdanie z dzia?alno?ci Gminnej Rady Kó? Gospody? Wiejskich w Chmielniku za rok 2015 str. 10

STOWARZYSZENIE

 • Pracowity rok 2015 str. 12
 • Stowarzyszenie „Nasza Wola” jako Organizacja Po?ytku Publicznego str. 13

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Dzia?alno?? jednostek OSP z terenu gminy w 2015 r. str. 14

GOPS W CHMIELNIKU

 • ?wiadczenie wychowawcze str. 16
 • Zespó? Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik str. 17
 • ?wietlica ?rodowiskowa przy GOPS w Chmielniku str. 17
 • Pomoc ?ywno?ciowa 2014-2020 (PO P?), Podprogram 2015 str. 18

URZ?D GMINY INFORMUJE

 • Gospodarka odpadami str. 19
Do pobrania:

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 1/2016 Marzec
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2016_1.pdfWG_2016_1.pdf (1,73 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec