Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2016

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatnich sesjach VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podj?to nast?puj?ce uchwa?y:

SESJA XIII

  1. UCHWA?A NR XIII/79/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyj?cia „Gminnego Programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t na terenie Gminy Chmielnik w 2016 roku”.
  2. UCHWA?A NR XIII/80/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz?cych w sk?ad mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik.
  3. UCHWA?A NR XIII/81/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian bud?etu i zmian w bud?ecie Gminy na 2015 rok.
  4. UCHWA?A NR XIII/82/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWA?A NR XIII/83/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwa?y Nr XII/75/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyra?enia zgody na przyj?cie w u?yczenie nieruchomo?ci stanowi?cej w?asno?? Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Zabratówce.
  6. UCHWA?A NR XIII/84/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud?etu Gminy Chmielnik dla Powiatu Rzeszowskiego.

SESJA XIV

  1. UCHWA?A NR XIV/85/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
  2. UCHWA?A NR XIV/86/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian bud?etu i zmian w bud?ecie Gminy na 2016 rok.

Tre?? wszystkich uchwa? dost?pna jest na BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa?y.

Adam Tereszkiewicz