Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2016

"Modernizacja energetyczna budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Chmielnik" 


Gmina Chmielnik z?o?y?a w dniu 15.03.2016 r. wniosek o dofinansowanie ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa III. Czysta Energia, Dzia?anie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków u?yteczno?ci publicznej w Gminie Chmielnik”. Projekt zak?ada prace polegaj?ce m.in. na dociepleniu ?cian zewn?trznych, pod?óg i stropów, wymianie kot?ów gazowych, wymianie grzejników, monta?u zaworów termostatycznych, wymianie istniej?cego o?wietlenia na LED, wymianie instalacji elektrycznej, monta?u instalacji fotowoltaicznej, wymianie drzwi zewn?trznych w n/w budynkach:

  • Szko?a Podstawowa nr 3 im. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku
  • Szko?? Podstawowa im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce
  • Szko?a Podstawowa im. Kardyna?a Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej
  • Remiza OSP w B??dowej Tyczy?skiej
  • Dom Stra?aka w Zabratówce
  • Dom Ludowy w Woli Rafa?owskiej.

Mamy nadziej?, ?e z?o?ony wniosek otrzyma odpowiedni? liczb? punktów w konkursie i zostanie wybrany do dofinansowania, które pozwoli?oby nie tylko na popraw? wizerunku obiektów, ale tak?e na zmniejszenie zapotrzebowania na energi?, mniejsz? emisj? zanieczyszcze?, popraw? jako?ci ?rodowiska oraz ni?sze koszty utrzymania budynków.

Agnieszka Czarnota