Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2016

Planowane inwestycje drogowe w 2016 roku Rozpoczyna si? nowy rok 2016, b?dzie to kolejny okres prac obejmuj?cych modernizacj? dróg gminnych. Zaplanowano kilka przedsi?wzi?? obejmuj?cych drogi b?d?ce w zarz?dzie samorz?du.


Rozpoczyna si? nowy rok 2016, b?dzie to kolejny okres prac obejmuj?cych modernizacj? dróg gminnych. Zaplanowano kilka przedsi?wzi?? obejmuj?cych drogi b?d?ce w zarz?dzie samorz?du.

W lutym z?o?ono do Urz?du Marsza?kowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie ze ?rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg poscaleniowych na terenie miejscowo?ci B??dowa Tyczy?ska i Zabratówka. Proponowane do przebudowy ci?gi komunikacyjne zosta?y wytypowane przez rady so?eckie z obu miejscowo?ci. Wnioski obj??y dwie drogi w B??dowej Tyczy?skiej tj. droga o nr ewid.183 (tzw. Kozielec) i o nr ewid. 248, 295/2 (tzw. Maina). Natomiast w Zabratówce do modernizacji zg?oszono drog? o nr ewid. dzia?ki 850 (przysio?ek K?apy). Warunkiem realizacji w/w przedsi?wzi?? jest uzyskanie dotacji finansowej ze ?rodków FOGR.

W kwietniu zostanie rozstrzygni?te post?powanie na dostaw? 700 ton kruszywa, które ma by? wykorzystane do przeprowadzenia remontów cz?stkowych dróg o nawierzchni ?wirowej. Kruszywo zostanie rozdzielone pomi?dzy poszczególne so?ectwa. W miesi?cu kwietniu i maju planuje si? rozwie?? i wbudowa? w nawierzchni? zakupiony materia?. Niestety z uwagi na ograniczone ?rodki finansowe remont obejmie tylko cz??? zniszczonych odcinków dróg. Po ustabilizowaniu si? warunków pogodowych rozpoczn? si? prace ziemne (odmulanie przydro?nych i melioracyjnych rowów, wyrównywanie korony zniszczonych dróg gruntowych, wymiana zniszczonych przepustów itp.).

Marek Czarnota