Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2016

Co s?ycha? w gromadzie zuchowej weso?e s?oneczka w SP 3 w Chmielniku 


„W ?wiecie pe?nym niepewno?ci i niepokoju
nasz Ruch b?yszczy jak z?oty ?a?cuch na ciemnym tle...”
(Lady Olave Baden-Powell)

W?ród wielu organizacji pracuj?cych na rzecz wieloaspektowego rozwoju dzieci dzia?a Zwi?zek Harcerstwa Polskiego, a w nim na terenie szkó? podstawowych: dru?yny harcerskie przeznaczone dla klas IV-VI; jak i Gromady Zuchowe przeznaczone dla uczniów klas kszta?cenia zintegrowanego. Charakterystyczn? form? aktywno?ci zuchów jest zabawa w kogo? lub w co? – realizowana zespo?owo przez zdobywanie sprawno?ci oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kszta?tuje charakter dziecka i rozwija jego umiej?tno?ci. Animatorem dzia?alno?ci gromady jest dru?ynowy, który ca?? swoj? prac? skupia wokó? Prawa i Obietnicy Zucha.

Na terenie Szko?y Podstawowej nr 3 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku dzia?aj? zarówno dru?yna harcerska jak i zuchowa. ,,Weso?e S?oneczka”, gdy? tak nazywaj? si? zuszki skupiaj? w swych szeregach uczniów klas I-III, maj? ju? ogromny swój dorobek, gdy? jest to sta?a organizacja naszej szko?y. W obecnym roku szkolnym 2015/2016 zapisa?y sw? obecno?? poprzez rozwijanie sprawno?ci: w listopadzie 2015 roku, zorganizowa?y krótki monta? s?owno-muzyczny pt. ,,Kto ty jeste??”, który przedstawi?y m?odszym kolegom z oddzia?ów zerowych. Wzi??y udzia? tak?e w Ognisku Patriotyzmu organizowanym w naszej szkole w Dniu ?wi?ta Niepodleg?o?ci; dzi?ki czemu zdoby?y sprawno?? Pi?sudczyka. Dzi?ki wspó?pracy z oddzia?em zerowym, wzi??y udzia? w akcji ,,Ca?a Polska czyta dzieciom”; czytaj?c opowiadania i zach?caj?c m?odszych kolegów do nauki czytania jak równie? do s?uchania i poznawania literatury dzieci?cej. W grudniu 2015 roku wspólnie z Dru?ynowymi Paniami Renat? Rejman oraz Agnieszk? Bajda zuchy odwiedzi?y pensjonariuszy Domu Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku. By?o to spotkanie przed?wi?teczne, dlatego przygotowane przez dzieci pierniczki i krepinowe choinki sta?y si? symbolem szacunku i pami?ci o osobach starszych w tym pi?knym czasie ?wi?t. W czasie ferii uczestniczy?y w szkolnej wycieczce do kina na film pt. ,,Sebastien i Bella”, oraz zwiedza?y kinow? projektorni?; jak i tras? podziemn? miasta Rzeszowa. Obecnie cz?onkowie gromady przygotowuj? palmy, z którymi udadz? si? do ko?cio?a na procesj? w Niedziel? Palmow?.

Praca na szczeblu gromady rozwija i uczy wi?zi: do szko?y, ?rodowiska lokalnego, do tradycji, tak?e patriotycznych. Na wspólnych zbiórkach istnieje mo?liwo?? kszta?towania w?a?ciwej relacji mi?dzy dzie?mi, ukazywania przyk?adów konkretnej wspó?pracy z ?rodowiskiem wychowawczym dzieci; wreszcie realizacji harcerskiego idea?u wychowawczego, który wyznacza kierunek dzia?ania, okre?la cel. Poprzez dzia?alno?? zuchow? wyznacza si? równie? tradycja pokoleniowa, widoczna jest dba?o?? o ci?g wychowawczy: „od zuchów a? do szar?”. Harcerska przygoda ma pocz?tek w?a?nie w zuchowej gromadzie. Warto zach?ca? dzieci do w??czania si? do organizacji uczniowskich dzia?aj?cych na terenie szkó?, gdy? posiadaj? one idee i cele oparte o ponadczasowe warto?ci zawarte w Prawie Zucha i Harcerza, to w?a?nie tutaj zawo?anie ,,idziemy naprzód i ci?gle pniemy si? wzwy?” ma sens.


Dh Agnieszka Bajda