Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2016

Dzia?alno?? jednostek OSP z terenu gminy w 2015 r. Stra?acy omówili i podsumowali swoj? prac? w ostatnich pi?ciu latach. Wy?oniono nowe w?adze poszczególnych stowarzysze?. Poni?ej przedstawiono najwa?niejsze informacje dotycz?ce dzia?alno?ci naszych jednostek w 2015 roku.


Zako?czy? si? okres walnych zebra? sprawozdawczo-wyborczych ochotniczych stra?y po?arnych na terenie gminy. Stra?acy omówili i podsumowali swoj? prac? w ostatnich pi?ciu latach. Wy?oniono nowe w?adze poszczególnych stowarzysze?. Poni?ej przedstawiono najwa?niejsze informacje dotycz?ce dzia?alno?ci naszych jednostek w 2015 roku.

1. Zdarzenia na terenie gminy

W ubieg?ym roku na terenie gminy zanotowano 44 zdarzenia, w tym 17 po?arów, 26 miejscowych zagro?e? (usuwanie powalonych drzew, usuwanie zatorów na rzekach, wypadki samochodowe, itp.) oraz 1 alarm fa?szywy. Niestety oznacza to wzrost liczby wyst?powania niebezpiecznych zjawisk na terenie gminy, gdy? w 2014 odnotowano 39 zdarze?. Wzrost ten uwarunkowany jest wyst?pieniem wi?kszej liczby po?arów. Warto podkre?li?, ?e cz??? tych zdarze? to po?ary sadzy w kominach, przyczyn? ich powstawania jest najprawdopodobniej brak w?a?ciwej konserwacji i przegl?dów przewodów kominowych. Zwraca uwag? te? znaczny przyrost liczby zdarze? zwi?zanych z komunikacj? drogow? (??cznie 15 zdarze?), s? to przede wszystkim kolizje i wypadki komunikacyjne.

Zestawienie ilo?ci wyjazdów poszczególnych jednostek:

L.p.

Jednostka

Ilo?? wyjazdów

Po?ary

Miejscowe zagro?enia

Ilo?? zast?pów

Liczba ratowników

1.

OSP B??dowa Tycz. - Krzywa

5

2

3

5

23

2.

OSP B??dowa Tycz. - Wie?

0

0

0

0

0

3.

OSP Borówki

0

0

0

0

0

4.

OSP Chmielnik

24

16

8

25

142

5.

OSP Wola Rafa?owska

7

2

5

9

46

6.

OSP Zabratówka

13

4

9

19

87

Razem:

49

24

25

58

298

Zestawienie ilo?ci zdarze? w poszczególnych gminach:

L.p.

Gmina

2013

2014

2015

1.

m. Rzeszów

1181

1011

1065

2.

Powiat rzeszowski

1222

1044

1428

3.

Boguchwa?a

165

153

187

4.

B?a?owa

46

46

57

5.

Chmielnik

37

39

44

6.

m. Dynów

72

45

69

7.

Dynów

56

32

44

8.

G?ogów Ma?opolski

218

136

144

9.

Hy?ne

29

32

51

10.

Kamie?

44

22

36

11.

Krasne

69

102

87

12.

Lubenia

33

40

55

13.

Soko?ów Ma?opolski

102

97

154

14.

Trzebownisko

164

131

215

15.

Tyczyn

61

62

95

16.

?wilcza

126

107

190

OSP z terenu gminy uczestniczy?y w innych dzia?aniach takich jak: zabezpieczenie wy?cigu Skandia, w którym bra?y udzia? wszystkie jednostki z terenu gminy. Kolejny ju? raz jednostki w??cza?y si? w inne inicjatywy, czego przyk?adem jest akcja krwiodawstwa w Harcie, w której czynny udzia? brali stra?acy z Woli Rafa?owskiej. Stra?acy z Woli uczestniczyli równie? w akcjach charytatywnych zwi?zanych z przygotowaniem i za?adunkiem darów dla potrzebuj?cych.


2. Wyposa?enie techniczne

Na wyposa?eniu jednostek z terenu gminy w 2015 r. znajdowa?o si? 11 samochodów po?arniczych w tym 6 samochodów ?rednich ga?niczych z wod? i 5 samochodów lekkich. ?rednia wieku pojazdów ?rednich wynosi 27 lat, a ?rednia wieku pojazdów lekkich 23 lata. Ponadto OSP posiadaj? inny sprz?t m.in.: 14 motopomp po?arniczych (w tym 13 to zawansowane wiekowo i wyeksploatowane motopompy PO-5, PO-3), 10 pomp szlamowych, 2 pompy p?ywaj?ce, 2 przecinarki do betonu i stali, 7 agregatów pr?dotwórczych, 8 pi? mechanicznych do drewna, 6 zestawów pierwszej pomocy OSP R-1, 10 aparatów ochrony dróg oddechowych, 9 radiotelefonów samochodowych i 13 radiotelefonów nasobnych.

W ubieg?ym roku zakupy wyposa?enia dla OSP obejmowa?y przede wszystkim ?rodki ochrony osobistej stra?aka. Nabyte wyposa?enie podniesie poziom bezpiecze?stwa ratowników podczas dzia?a?. Ekwipunek uda?o si? zakupi? dzi?ki ?rodkom pozyskanym z ro?nych funduszy zewn?trznych oraz z bud?etu gminy. Jednostki b?d?ce w Krajowym Systemie Ratowniczo-Ga?niczym naby?y m.in. pi?? do betonu i stali, pomp? p?ywaj?c?, ubrania specjalne, he?my, latarki. Koszt zakupu zosta? pokryty ze ?rodków dotacyjnych KSRG, dotacji udzielanych za po?rednictwem ZOSP i ?rodków w?asnych jednostek oraz ?rodków. tzw. funduszu so?eckiego. Dzi?ki realizacji projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie stra?acy z Woli Rafa?owskiej i B??dowej Tyczy?skiej – Krzywej wzbogacili si? o nowe wyposa?enie. W ramach realizacji przedsi?wzi?cia pozyskano: 8 kompletów ubra? specjalnych, 4 pary butów specjalnych, 4 he?my, 6 kominiarek, 2 czujniki bezruchu, 6 latarek specjalnych, 1 maszt o?wietleniowy z naja?nicami i kablem 10 m, 2 linki stra?ackie i 2 zatrza?niki. Wysoko?? dotacji wynios?a 14 615,42 z? i pokry?a 80% kosztów zakupu wyposa?enia, pozosta?a cz??? kosztów zosta?a sfinansowana ze ?rodków bud?etu gminy. Jednostka z Woli Rafa?owskiej korzystaj?c ze ?rodków z tzw. funduszu so?eckiego i ?rodków PGE Obrót S.A. wzbogaci?a si? o niezb?dne wyposa?enie i sprz?t medyczny.

3. Stan kadrowy, wyszkolenie, kontrole

Ogó?em w 6 ochotniczych stra?ach po?arnych zrzeszonych jest 346 cz?onków zwyczajnych, w tym 72 kobiety. Statystyka cz?onkostwa poszczególnych jednostek przedstawia si? nast?puj?co: OSP B??dowa Tyczy?ska – Krzywa – 57, OSP B??dowa Tyczy?ska – Wie? – 35, OSP Borówki – 37, OSP Chmielnik 45, OSP Wola Rafa?owska – 64, OSP Zabratówka – 108. Natomiast w m?odzie?owych dru?ynach po?arniczych (OSP Chmielnik, OSP Wola Rafa?owska, OSP Zabratówka) zrzeszonych jest ??cznie 60 m?odych adeptów po?arnictwa.

Jednostki Operacyjno-Techniczne z terenu gminy w chwili obecnej obejmuj? 126 stra?aków, wszyscy oni s? wyszkoleni (minimum stopie? podstawowy ratownika OSP), przeszli badania lekarskie oraz ubezpieczeni. W 2015 r. w ró?nych szkoleniach wzi??a udzia? grupa 24 druhen i druhów. Stra?acy uko?czyli szkolenia: podstawowe, z zakresu ratownictwa technicznego, dowódców, kierowców konserwatorów. Byli to stra?acy z trzech jednostek OSP Chmielnik, OSP Wola Rafa?owska i OSP Zabratówka. Istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania szkole? druhów, cz?onków pozosta?ych trzech OSP w zakresie szkolenia podstawowego i dowódców.

W maju w miejscowo?ci Szklary odby?y si? ?wiczenia pod kryptonimem „Tunel 2015”. By?y to ?wiczenia zgrywaj?ce s?u?b ratowniczych i porz?dkowych powiatu rzeszowskiego. W ?wiczeniach wzi??y udzia? zast?py Pa?stwowej i Ochotniczej Stra?y Po?arnej, Zespo?y Ratownictwa Medycznego oraz Policja i Stra? Ochrony Kolei. W przedsi?wzi?ciu tym wzi??y udzia? dwie nasze jednostki zrzeszone KSRG - OSP Chmielnik i OSP Zabratówka.

We wrze?niu w Chmielniku i Zabratówce odby?y si? ?wiczenia obrony cywilnej, które mia?y na celu sprawdzenie i doskonalenie umiej?tno?ci s?u?b zaanga?owanych w pomoc i obron? ludno?ci przed zagro?eniami zewn?trznymi. Stra?acy z B??dowej Tyczy?skiej – Krzywa, Chmielnika, Woli Rafa?owskiej i Zabratówki przeprowadzali próbn? ewakuacj? uczniów i nauczycieli z dwóch szkó? podstawowych.

W listopadzie KM PSP w Rzeszowie skontrolowa?a dwie jednostki b?d?ce KSRG, to jest OSP Chmielnik i OSP Zabratówk?. Kontrola obejmowa?a wyszkolenie ratowników, stan techniczny sprz?tu, prowadzenie dokumentacji ratowniczej, wyposa?enie indywidualne ratowników. Przeprowadzono równie? praktyczne ?wiczenia. Wyniki kontroli potwierdzi?y profesjonalne przygotowanie naszych jednostek, gdy? obie otrzyma?y oceny – bardzo dobry.

4. Dzia?alno?? kulturalna i sportowa

Dzia?alno?? ochotniczych stra?y po?arnych to nie tylko akcje ratowniczo – ga?nicze, to równie? dzia?alno?? kulturalna, edukacyjna i sportowa. Jednostki aktywnie si? anga?uj? w dzia?alno?? kulturaln?, bior? udzia? w ró?nych inicjatywach podejmowanych na terenie gminy. Stra?acy w??czaj? si? równie? w ?ycie parafialne, w ko?cio?ach pe?nione s? warty przy Bo?ym Grobie, a delegacje z jednostek cz?sto bior? w ró?nych innych uroczysto?ciach religijnych.

Równie wa?nym aspektem ?ycia stra?y jest dzia?alno?? edukacyjna. W ubieg?ym roku w szko?ach w Chmielniku, Woli Rafa?owskiej stra?acy przeprowadzili cykl pogadanek i prezentacji.

Rok 2015 to czas organizacji zawodów sportowo-po?arniczych. W czerwcu na stadionie sportowym w Chmielniku odby?y si? gminne zawody sportowo-po?arnicze. Gospodarzem turnieju byli stra?acy z Chmielnika. Równie? w czerwcu ubieg?ego roku w Niechobrzu odby?y si? VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Po?arnicze M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych. Nasz? gmin? reprezentowa?y dru?yny MDP dziewcz?t i ch?opców z Zabratówki. Warto podkre?li?, ?e dru?yna ch?opców otar?a si? o podium i zaj??a dobre czwarte miejsce. Natomiast 27 wrze?nia w Pogwizdowie Starym odby?y si? IX Powiatowe Zawody Sportowo – Po?arnicze Jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych grupy A i C. By? to historyczny dzie? dla naszych dru?yn, gdy? I miejsce w grupie m?skiej A zaj??a dru?yna z OSP Zabratówka.

Miniony okres by? równie? czasem innej aktywno?ci sportowej druhów. W marcu wspólnie z Zarz?dem Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Tyczynie zorganizowano mi?dzygminny turniej tenisa sto?owego. Zwyci?zc? tego turnieju zosta?a dru?yna OSP Zabratówka. W sierpniu na zaproszenie druhów z Kielnarowej reprezentacja najlepszych stra?aków- siatkarzy z naszej gminy wzi??a udzia? w pikniku stra?ackim podczas którego odby? si? mecz siatkarski z reprezentacj? OSP z terenu gminy Tyczyn. Nasza dru?yna, w której prym wiedli druhowie z B??dowej Tycz. – Wsi pokona?a dru?yn? z Tyczyna. Natomiast podczas majowego wy?cigu Skandia na terenie min naszej gminy odby?y si? równie? Mistrzostwa Polski Ochotniczych Stra?y Po?arnych w maratonie rowerowym. Szóstym stra?akiem kraju w tej konkurencji zosta? druh z OSP Zabratówka.

5. Plan dzia?alno?ci

W bie??cym roku (najprawdopodobniej w lecie) Zarz?d Gminny ZOSP RP w Chmielniku planuje zorganizowa? zorganizowane ?wiczenia taktyczno-bojowe zast?pów OSP z terenu gminy. Ponadto we wrze?niu przy wspó?udziale jednej ze szkó? zostan? zorganizowane ?wiczenia maj?ce na celu doskonali? dzia?ania ratownicze podczas ewakuacji budynku. W okresie letnim planuje si? równie? przygotowa? zaj?cia sportowe i konkursy dla MDP z terenu gminy oraz zorganizowa? turnieje sportowe dla doros?ych. Innym za?o?eniem na jesie? bie??cego roku jest og?oszenie turnieju wiedzy po?arniczej dla uczniów szkó? z terenu gminy.

 

Marek Czarnota