Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2016

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2016 Nr 2/2016
Pierwsza strona

Wakacyjny Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik

 

 

       

 

Lipiec 2016 roku

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Wakacyjny Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2016 r. str. 3
 • 50 lat razem …. to musi by? mi?o?? str. 3
 • Inwestycje drogowe str. 3

O?WIATA I KULTURA

 • Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego w Chmielniku wzi?li udzia? w turnieju str. 4
 • Warsztaty kulinarne dla najm?odszych str. 4
 • Projekt eTwinning w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku - podsumowanie str. 5
 • „W dobrych zawodach wyst?pi?em (…)” str. 6
 • Program Szko?a z Klas? 2.0 zrealizowany w Szkole Podstawowej im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce w roku szk. 2015/2016 str. 6
 • Program rz?dowy „Ksi??ki naszych marze?” str. 7
 • Zatrz?sienie w bibliotece str. 8
 • „Marzenia si? nie spe?niaj?. Marzenia si? spe?nia” str. 9

ZEAS INFORMUJE

 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik str. 10
 • Wyprawka szkolna 2016 str. 11

GOPS W CHMIELNIKU

 • ?wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny VI 2016 str. 12
 • Termin sk?adania wniosków na ?wiadczenie wychowawcze str. 13
 • Zespó? interdyscyplinarny str. 13
 • Pomoc spo?eczna – informacja str. 14
 • Bank ?ywno?ci str. 14
 • ?wietlica ?rodowiskowa przy Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku str. 15

KO?O GOSPODY? WIEJSKICH

 • 50 lat Ko?a Gospody? Wiejskich w Borówkach Jubileuszowa relacja str. 15
 • Wielkanocnych spotka? czas str. 17

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • 125-lat historii Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Chmielniku str. 17
 • Jubileusz Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Chmielniku str. 19
 • Budowa miejsca postojowego dla turystów w Zabratówce str. 20

STOWARZYSZENIE

 • Co s?ycha? w Stowarzyszeniu „NASZA WOLA” str. 21
Do pobrania:

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2016 Lipiec
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2016_2.pdfWG_2016_2.pdf (1,89 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec