Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2016

Inwestycje drogowe 


Okres letni to czas najintensywniejszych prac zwi?zanych z remontami i utrzymaniem dróg gminnych.

W bie??cym roku inwestycje w infrastruktur? drogow? b?d? obejmowa? przede wszystkim przebudow? dróg poscaleniowych. W najbli?szych czasie zostanie og?oszone post?powanie przetargowe maj?ce na celu wy?onienia wykonawców modernizacji tych dróg. Prace b?d? prowadzone na drogach nr 183 w B??dowej Tyczy?skiej (przysió?ek Kozielec), i nr 850, w Zabratówce (przysió?ek K?apy). Zadania b?d? obejmowa?y:

  • wykonanie robót ziemnych polegaj?cych na profilowaniu i zag?szczeniu pod?o?a,
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa,
  • wykonanie utwardzonych poboczy.

Modernizacja obejmie odcinki o d?ugo?ci ok. 1 km ??cznie. Na realizacje remontu dróg poscaleniowych Gmina Chmielnik otrzyma?a dotacj? w wysoko?ci 162 ty?. z?.

W miesi?cach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne so?ectwa 700 ton kruszywa przeprowadzaj?c cz?stkowe naprawy dróg o nawierzchni ?wirowej. Ca?y czas prowadzone s? równie? bie??ce prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzacze?, koszenie poboczy, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki kontynuowane b?d? w najbli?szym okresie.

Marek Czarnota