Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2016

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik Wójt Gminy Chmielnik informuje o mo?liwo?ci skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 r.


Wójt Gminy Chmielnik na podstawie ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) informuje o mo?liwo?ci skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przys?uguje uczniom zamieszka?ym na terenie Gminy Chmielnik.

 • uczniom szkó? publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó? publicznych dla m?odzie?y i dla doros?ych oraz s?uchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych i kolegiów pracowników s?u?b spo?ecznych - do czasu uko?czenia kszta?cenia, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych o?rodków umo?liwiaj?cych dzieciom i m?odzie?y upo?ledzonym w stopniu g??bokim, a tak?e dzieciom i m?odzie?y upo?ledzonym umys?owo ze sprz??onymi niepe?nosprawno?ciami realizacj? odpowiednio obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki - do czasu uko?czenia realizacji obowi?zku nauki;
 • uczniom szkó? niepublicznych nieposiadaj?cych uprawnie? szkó? publicznych dla m?odzie?y i dla doros?ych - do czasu uko?czenia realizacji obowi?zku nauki,
 • s?uchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych - do czasu uko?czenia kszta?cenia, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia.

?wiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym s?:

 • stypendium szkolne;
 • zasi?ek szkolny.

Stypendium szkolne mo?e otrzyma? ucze? znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj?cej z niskich dochodów na osob? w rodzinie, w szczególno?ci gdy w rodzinie wyst?puje: bezrobocie, niepe?nosprawno??, ci??ka lub d?ugotrwa?a choroba, wielodzietno??, brak umiej?tno?ci wype?niania funkcji opieku?czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak?e gdy rodzina jest niepe?na lub wyst?pi?o zdarzenie losowe.

Miesi?czna wysoko?? dochodu netto na osob? w rodzinie ucznia uprawniaj?ca do ubiegania si? o stypendium szkolne nie mo?e by? wi?ksza ni? kwota 514 z? – art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163, ze zm.)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepe?noletniego ucznia,
 • pe?noletniego ucznia,
 • dyrektora szko?y
 • stypendium szkolne mo?e by? przyznane z urz?du.

Stypendium szkolne mo?e by? udzielone w formie:
(mo?e by? udzielone w jednej lub kilku formach równocze?nie)

 • ca?kowitego lub cz??ciowego pokrycia kosztów udzia?u w zaj?ciach edukacyjnych wykraczaj?cych poza zaj?cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, mo?e dotyczy? zaj?? pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym, lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szko?y i placówki o?wiatowe oraz inne placówki, które prowadz? statutow? dzia?alno?? w tym zakresie,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym mo?e dotyczy? w szczególno?ci zakupu podr?czników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ?ci?le zwi?zanych z procesem edukacyjnym w szkole do której ucz?szcza ucze?,
 • ca?kowitego lub cz??ciowego pokrycia kosztów zwi?zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania mo?e dotyczy? kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, lub stancji, kosztów zakupu posi?ków, kosztów dojazdu do szkó? ?rodkami komunikacji zbiorowej,
 • ?wiadczenia pieni??nego, je?eli poprzednie formy s? niecelowe lub niemo?liwe.

Wniosek o przyznanie ?wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególno?ci:

 • imi? i nazwisko ucznia i jego rodziców;
 • miejsce zamieszkania ucznia;
 • dane uzasadniaj?ce przyznanie ?wiadczenia pomocy materialnej,
 • po??dan? form? ?wiadczenia pomocy materialnej inn? ni? forma pieni??na.

Do wniosku nale?y do??czy? dokumenty potwierdzaj?ce uzyskanie dochodu w rodzinie w miesi?cu poprzedzaj?cym miesi?c sk?adania wniosku (za?wiadczenia albo o?wiadczenia), je?li nast?pi?a utrata dochodu z miesi?ca, w którym wniosek zosta? z?o?ony.

W przypadku ubiegania si? o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej, zamiast za?wiadczenia albo o?wiadczenia o wysoko?ci dochodów przedk?ada si? za?wiadczenie albo o?wiadczenie o korzystaniu ze ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej.

Stypendium nie przys?uguje:

 • dzieciom ucz?szczaj?cych do klas „zerowych”,
 • uczniom, którzy nie mieszkaj? na terenie Gminy Chmielnik,
 • uczniom, którzy otrzymuj? inne stypendia ze ?rodków publicznych z wyj?tkiem sytuacji, kiedy ucze?, otrzymuje stypendium szkolne w wysoko?ci, która ??cznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze ?rodków publicznych nie przekracza dwudziestokrotno?ci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych, a w przypadku s?uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych i kolegiów pracowników s?u?b spo?ecznych - osiemnastokrotno?ci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych.

Dokumentami potwierdzaj?cymi poniesienie wydatków na cele edukacyjne s? faktury, rachunki uproszczone, imienne wystawione na ucznia, któremu przyznano stypendium; wnioskodawc?: rodzica/prawnego opiekuna ucznia pobieraj?cego stypendium lub pe?noletniego ucznia/s?uchacza. Istotne jest tak?e by np. buty, spodnie itp. mia?y adnotacj? „szkolne” lub „sportowe”.

Zasi?ek szkolny mo?e by? przyznany uczniowi (s?uchaczowi lub wychowankowi) znajduj?cemu si? przej?ciowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego.

Do ubiegania si? o zasi?ek szkolny uprawnieni s? wszyscy uczniowie, którzy spe?niaj? ??cznie nast?puj?ce kryteria:

 • maj? miejsce zamieszkania na terenie Gminy Chmielnik,
 • w rodzinie zaistnia?o zdarzenie losowe.

Miesi?cznej wysoko?ci dochodu przeliczonego na osob? w rodzinie ucznia w odniesieniu do przyznawania zasi?ku szkolnego nie bierze si? pod uwag?.

O zasi?ek szkolny mo?na ubiega? si? w terminie nie d?u?szym ni? dwa miesi?ce od wyst?pienia zdarzenia uzasadniaj?cego przyznanie tego zasi?ku. Zasi?ek szkolny jest przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 B?DZIE MO?NA SK?ADA? W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓ? W CHMIELNIKU (pok. 6) w terminie: od 16 sierpnia 2016 r. do 15 wrze?nia 2016 r.

Formularze wniosku mo?na b?dzie pobra? ze strony internetowej www.chmielnik.pl lub w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó? w Chmielniku – pok. nr 6 w godzinach od 715 do 1515.

W przypadku s?uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j?zyków obcych i kolegiów pracowników s?u?b spo?ecznych wnioski sk?ada si? w terminie od 16 sierpnia do dnia 15 pa?dziernika danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek mo?e by? z?o?ony po up?ywie wy?ej wymienionych terminów, musi jednak zawiera? uzasadnienie niezachowania tych terminów.

Dorota Ziaja