Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2016

125-lat historii Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Chmielniku Jednostka OSP w Chmielniku powsta?a w 1891r. Pierwsze zapiski mówi? o roku 1889-1891. Do jej powstania przyczyni? si? ksi??? Radziwi? ówczesny w?a?ciciel okolicznych wsi i gminy Tyczyn


Obchodzimy dzi? niecodzienny jubileusz. Up?yn??o sto dwadzie?cia pi?? lat od chwili powstania w naszej wsi Ochotniczej Stra?y Po?arnej -organizacji, której najpi?kniejszym celem, najwspanialsz? ide? jest niesienie pomocy drugiemu cz?owiekowi, ochrona mienia, cz?sto ochrona ?ycia ludzkiego.

Jednostka OSP w Chmielniku powsta?a w 1891r. Pierwsze zapiski mówi? o roku 1889-1891. Do jej powstania przyczyni? si? ksi??? Radziwi? ówczesny w?a?ciciel okolicznych wsi i gminy Tyczyn. Dokumenty z tym zwi?zane znajduj? si? obecnie w archiwum we Lwowie. Obie wojny ?wiatowe, zmiany polityczne i administracyjne doprowadzi?y do zniszczenia i spalenia dokumentacji, dlatego trudno odtworzy? szczegó?owo pierwsze lata dzia?alno?ci naszej OSP. Pierwszym naczelnikiem OSP w Chmielniku zosta? wybrany Jan Pyziak. By? on g?ównym organizatorem i za?o?ycielem tej jednostki. Jego doradcami byli Micha? Dzier?ak i Pawe? Kulasa. W wypadku po?aru lub innej kl?ski ?ywio?owej stra?aków zwo?ywano w ?rodku wsi. Czasem nieszcz??cie oznajmia? bij?cy dzwon ko?cielny w miejscowym ko?ciele. Stra?acy pos?ugiwali si? bardzo skromnym sprz?tem. Sikawk? r?czn? zwan? pachówk? o pojemno?ci kilkunastu litrów wody, bosakami, hakami, blaszanymi lub drewnianymi wiadrami. Walka bywa?a trudna ze wzgl?du na charakter zabudowy wsi. Po?ary zdarza?y si? cz?sto i by?y bardzo gro?nym ?ywio?em. Konieczno?ci? stawa?o si? wyposa?y? stra?aków w miar? up?ywu czasu w sprz?t coraz bardziej nowoczesny i przydatny. Z organizowanych zabawy i przedstawie? zakupiono sikawk? r?czn?.

Dzi?ki staraniom druhów zakupiono wóz konny do przewozu sprz?tu i stra?aków, co u?atwi?o szybsze przybycie na miejsce po?aru. Wyznaczone zosta?y zaprz?gi konne pobliskich gospodarzy i cz?onków jednostki by na sygna? tr?bki uda? si? zaprz?giem pod remiz? a nast?pnie na miejsce po?aru ze sprz?tem i stra?akami.

Druh Jan Po?udniak pe?ni? funkcj? naczelnika do roku 1930. Potem nast?pi? do?? trudny okres dla OSP w Chmielniku. Wykruszaj? si? szeregi stra?aków ze wzgl?du na wiek i wypadki losowe. Nast?puje znaczna rotacja w pe?nieniu funkcji naczelnika. Kolejno j? pe?ni?: dh Szcz?ch Boles?aw, dh Murias Andrzej, dh Ciupak Józef. Mimo trudno?ci OSP wzbogaca si? o 800 litrow? beczk? na wod? do wspó?pracy
z sikawk?.

 

Na zebraniu wiejskim uchwalono budow? nowego obiektu. Rozebrano star? drewnian? remiz? i w roku 1937 rozpocz?to budow? nowego budynku murowanego z licznymi pomieszczeniami, które mia?y s?u?y? ró?nym organizacjom, tak?e jednostce OSP. Budowa trwa?a dwa lata. Budynek zosta? oddany do u?ytku w 1938r. Du?y wk?ad przy budowie Domu Ludowego mia? ówczesny kierownik szko?y pan Mariusz Tra?ka, równie? druh-stra?ak, bardzo ceniony, szanowany przez spo?ecze?stwo Chmielnika. Kamie? w?gielny pod nowy budynek po?wi?ci? ks. Pra?at Franciszek Majcher. Jednostka OSP czynnie uczestniczy?a w budowie Domu Ludowego. Za Domem Ludowym wybudowano remiz? stra?ack? na sprz?t. Rok 1939 i wybuch II Wojny ?wiatowej skutkowa? tym, ?e szereg mieszka?ców otrzyma?o karty mobilizacyjne w tym wielu stra?aków. Zmniejszy?a si? liczebno?? OSP. Pomimo licznych trudno?ci stra?acy nie zaprzestali swej dzia?alno?ci. Jak zawsze strzegli ludzkiego mienia. Pe?nili nocne warty, dzia?ali w ruchu oporu.

W roku 1944 po?egnano na zawsze zas?u?onego pierwszego naczelnika OSP w Chmielniku Pyziaka Jana. Po wyzwoleniu dzia?alno?? OSP mog?a si? rozwija?. We wsi nast?puje wiele zmian. Powstaje Gromadzka Rada Narodowa, która podlega gminie Tyczyn. Przez szereg lat funkcj? naczelnika OSP pe?ni dh Józef Ciupak. Po nim pe?ni dh Stanis?aw Kulasa oraz nast?pnie dh W?adys?aw Siwiec. OSP rozwija sw? dzia?alno?? w zakresie gromadzenia sprz?tu i umundurowania. Druhowie K?dzior Aleksander , Ku?nierz Franciszek i Marcin Pyziak s?u?yli zaprz?giem konnym. Nale?y tu podkre?li? dh Marcina Pyziaka, który zawsze pierwszy na g?os stra?ackiej tr?bki, pó?niej syreny pojawia? si? z zaprz?giem przed remiz?, by jecha? do po?aru i ratowa? ludzki dobytek.

Jednostka wzbogaca si? o kolejny sprz?t. W roku 1951 zakupiono motopomp?, pozyskano tak?e he?my bojowe i pasy. Ro?nie liczebno?? dru?yny. Funkcje kolejnych naczelników pe?ni? druhowie: Stanis?aw Kulasa, powtórnie W?adys?aw Siwiec oraz Stanis?aw Ziaja. Prezesem zostaje dh Piotr Budak.

Cz?onkowie OSP wspó?pracuj? z miejscow? szko??, Ko?em Gospody?, pomagaj? w urz?dzaniu imprez szkolnych, ?rodowiskowych, pa?stwowych. Organizuj? zabawy dochodowe by na bie??co uzupe?nia? sprz?t i umundurowanie.
Z jednostk? OSP aktywnie wspó?pracowa? ówczesny dyrektor szko?y p. Stanis?aw Dr??ek. Druhowie pomagali w organizowaniu imprez szkolnych a m?odzie? szkolna przygotowywa?a programy artystyczne na wszystkie imprezy stra?ackie i ?rodowiskowe. Du?ym sukcesem w zakresie szerzenia kultury jest otworzenie w Chmielniku kina sta?ego „Druh”. Nadano mu tak? nazw?, gdy? inicjatorami tego przedsi?wzi?cia byli stra?acy, szczególnie Stanis?aw Ziaja i Boles?aw Szura. Filmy wy?wietlano w sali Domu Ludowego. Kinooperatorami byli Boles?aw Ziaja i Stanis?aw Dr??ek. Nad dzia?alno?ci? kina czuwa? Stanis?aw Siwiec, cz?onek OSP pe?ni?cy obowi?zek kierownika ?wietlicy. W roku 1961 rodzi si? pomys? budowy remizy stra?ackiej z prawdziwego zdarzenia. Rozpocz?to prace przygotowawcze. Zacz?to zbiera? materia?. Przygotowano dokumentacj?. Znany aktywista wiejski Kazimierz Szcz?ch pozyska? 60 tysi?cy sztuk ceg?y z wyburzonych kamienic. Wszystkie prace w czynie spo?ecznym wykonywali cz?onkowie OSP. Bardzo du?y wk?ad pracy w?o?y? dh W?adys?aw Murias. By? osob? niezwykle zaanga?owan? we wszystkich prowadzonych pracach. W ko?cu budynek wyko?czono. Mimo ogromnego wk?adu pracy, OSP zosta?a w?a?cicielem tylko dy?urki i dwóch boksów na parterze. Inne pomieszczenia przeznaczono na poczt?, biura dla urz?du gminnego, gdy? Chmielnik w roku 1972 uzyska? prawa gminy. Stra?acy przekazuj? budynek wybudowany w?asnym wysi?kiem do wykorzystania przez spo?ecze?stwo.

W roku 1972 OSP w Chmielniku obchodzi 80-lecie swego istnienia i nadanie sztandaru. Bior? w niej udzia? s?siednie OSP, przedstawiciele gromadzkich, powiatowych i wojewódzkich w?adz, m?odzie? szkolna, licznie zebrane spo?ecze?stwo. S? nawet go?cie z Warszawy. Nowy sztandar ufundowa?o spo?ecze?stwo Chmielnika dla miejscowej OSP w dowód uznania za ich wieloletni? i bezinteresown? spo?eczn? dzia?alno??. Poprzedni sztandar ufundowany w latach mi?dzywojennych zagin??. Mija kolejny rok. Jednostka OSP otrzyma?a z Komendy Powiatowej Stra?y Po?arnej w Rzeszowie samochód bojowy Star 25. S?u?y? on nam przez 12 lat. W 1986r. dzi?ki zaanga?owaniu druhów Piotra Budaka i Tadeusza Kru?la oraz Zbigniewa Rudnickiego wraz z ówczesnym naczelnikiem gminy p. Antonim Dzier?akiem uda?o si? pozyska? nowego Stara 266 na podwoziu terenowym.

Do roku 1991 prezesem OSP by? druh Tadeusz P?odzie?, naczelnikiem za? by? Tadeusz Kru?el. Na nast?pn? kadencj? wybrany zostaje nowy zarz?d OSP w Chmielniku. Prezesem jednostki zosta? druh Bogdan Kru?el, który funkcj? t? pe?ni do chwili obecnej, naczelnikiem druh Boles?aw Madera. Jednostka OSP w Chmielniku zbli?a si? do kolejnego bardzo wa?nego wydarzenia, jubileuszu 100-lecia powstania OSP, uroczysto?? ta odby?a si? 7 lipca 1991 roku. Kulminacyjnym punktem jubileuszu 100-lecia OSP by?o odznaczenie sztandaru OSP najwy?szym odznaczeniem ochotniczego po?arnictwa - „Z?otym Znakiem Zwi?zku OSP”. Rok ten przyniós? nam tak?e bardzo smutne wydarzenie - ledwie dwa tygodnie po obchodach 100-lecia dotar?a do nas smutna wiadomo?? o tragicznej ?mierci ks. Józefa Hadera kapelana Stra?y Po?arnej, a zarazem proboszcza tutejszej parafii. Cz?onkowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Chmielniku brali liczny i czynny udzia? w uroczysto?ciach pogrzebowych w Chmielniku i Grodzisku Dolnym. W okresie sprawozdawczym po?egnali?my równie? d?ugoletnich druhów Kazimierza Sitarza i W?adys?awa Siwca. W 1992 r. wyst?pi?y lokalne podtopienia na terenie gminy Chmielnik, gdzie druhowie brali czynny udzia? w akcjach ratowniczych. Stra?acy z Chmielnika brali udzia? równie? w akcjach przeciwpowodziowych tak?e w latach 1997, 2001, 2004 i 2010. Prowadzono dzia?ania na w?asnym terenie oraz trzykrotnie na terenie powiatu mieleckiego i tarnobrzeskiego. W roku 1995 dochodzi do jednego z najwa?niejszych wydarze? w tym okresie historii. OSP Chmielnik zosta?a w??czona do krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego czyli elitarnego grona jednostek ratowniczo-ga?niczych OSP w województwie.

W 1997 r. OSP by?a zaanga?owana w organizacj? uroczysto?ci zwi?zanych z koronacj? obrazu Matki Boskiej ?askawej w Chmielniku.

W 1999 roku zmar? d?ugoletni Prezes i Komendant Gminny dh Piotr Budak. Za? w 2000 roku odszed? z naszych szeregów druh Stanis?aw Siwiec.

W 2001 roku nast?pi?a zmiana naczelnika OSP, wybrany zosta? nim druh Augustyn Kawalec, który pe?ni t? funkcj? do chwili obecnej. Jednostka ulega sukcesywnemu doposa?eniu w postaci pomp szlamowych, pi? spalinowych, posiada nowoczesny sprz?t ??czno?ci oraz zestawy medyczne do udzielania pomocy poszkodowanym.

W 2003 r. zosta? zamontowany system selektywnego alarmowania. Zakupiono motopomp? TOHATSU oraz zmodernizowano naszego STARA 266. Powsta?a tak?e MDP, która funkcjonuje do chwili obecnej i bierze udzia? w zawodach sportowo-po?arniczych.

W 2008 r. OSP otrzymuje z Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Rzeszowie samochód marki Mercedes.

W 2011 roku dokonano gruntownej przebudowy / karosacji samochodu STAR 266 GBA2,5/16.

W 2013 roku na wieczn? wart? odszed? z naszych szeregów by?y prezes druh Tadeusz P?odzie?.

W latach 2013-2015 jednostka wzbogaca si? o coraz bardziej nowoczesny sprz?t do dzia?a? ratowniczo-ga?niczych oraz wyposa?enie osobiste stra?aka-ratownika.

Stan osobowy jednostki OSP w Chmielniku obecnie liczy 45 cz?onków czynnych w tym 5 kobiet, 1 honorowy – oraz cz?onków 11 MDP.

Druhowie stra?acy nadal prowadz? dzia?ania ratowniczo-ga?nicze, nios? pomoc potrzebuj?cym, wykonuj? szereg prac spo?ecznych dla lokalnego ?rodowiska.

Ko?cz?c t? skrócon? kronik? naszej jednostki pragn? podzi?kowa? druhom za ich dzia?alno??. Zach?ci? m?odych do tej pi?knej i szczytnej pracy na rzecz drugiego cz?owieka. Na przestrzeni stu dwudziestu pi?ciu lat historii OSP w Chmielniku wielu stra?aków przewin??o si? przez nasze szeregi. Mo?e nie zosta?y wymienione wszystkie czyny, wszystkie nazwiska. 125 lat – to bardzo d?ugi okres czasu. Wiele zaciera si? w pami?ci. W?ród nas ?yje jeszcze wielu stra?ackich weteranów. Pami?tamy o nich, o ich spo?ecznej, ofiarnej s?u?by dla spo?ecze?stwa.


Bogdan Kru?el