Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2016

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chmielnik z dnia 13 pa?dziernika 2016 r. 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 13 pa?dziernika 2016 r.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.)

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomo?ci informacj? o:

  1. przyj?ciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uchwa?? Rady Gminy Chmielnik Nr XX/114/2016 z dnia 28 wrze?nia 2016 r.
  2. mo?liwo?ci zapoznania si? z tre?ci? ww. dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko.

Ww. dokumenty udost?pnione zosta?y:

  • w wersji drukowanej – do wgl?du w siedzibie Urz?du Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pokój nr 23, tel. 17 229 66 09, od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7:15 do 15:15;
  • w formie elektronicznej – w formie plików do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Gminy w Chmielniku – www.bip.chmielnik.pl.