Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2016

Nauka programowania w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku 


Szko?a Podstawowa nr 3 im. ?w. M. M. Kolbego w Chmielniku uczestniczy w programie edukacyjnym „Mistrzowie Kodowania” od 2015r., ucz?c m?odzie? szkoln? podstaw programowania. W tym roku szkolnym ze wzgl?du na potrzeby uczniów powsta?y zaj?cia pozalekcyjne w formie innowacji „B?d? optymist?. Zosta? m?odym programist?”. Uczniowie klasy V nabywaj? umiej?tno?ci i wiadomo?ci z nauki ?rodowiska Baltie i Sctrach. Obecnie zaj?cia dotycz? ?rodowiska Baltie. Uczestnicy swoje umiej?tno?ci sprawdzaj? na platformie www.baltie.pl, gdzie bior? udzia? w mi?dzynarodowym konkursie Junior B3 i Creative Baltie 2016, organizowanym przez SGP, gdzie rozwi?zuj? zadania (w dowolnym czasie i miejscu) i wysy?aj? je na serwer. Zadania s? oceniane automatycznie przez komputer, dlatego otrzymuj? natychmiast informacj? zwrotn?, mog? poprawi? zadanie i wys?a? je ponownie oraz sprawdzi?, któr? zajmuj? pozycj?. Baltie jest programem, który w ?atwy sposób wprowadza dzieci i doros?ych w ?wiat programowania. Program zawiera 3 tryby: budowanie, czarowanie oraz programowanie. Dzieci wykonuj?c zadania w poszczególnych trybach z ?atwo?ci? przechodz? od tworzenia scen do programowania. Prawdziwa zabawa z Baltiem zaczyna si? w?a?nie w trybie programowanie dla zaawansowanych. Ilo?? dost?pnych funkcji i mo?liwo?ci jest ogromna.

W programie Sctrach dzieci b?d? uczy? si? sterowania postaciami, tworzy? animacje, uk?ada? skrypty rysuj?ce figury geometryczne, a nawet tworzy? w?asne gry komputerowe.Scratch stworzony jest przez Massachusetts Institute of Technology, opracowany specjalnie dla edukacji przez zespó? profesora Mitchela Resnicka "Lifelong Kindergarten" – pracowni? MIT Media Lab. Scratch pozwala na proste tworzenie aplikacji mog?cych wykorzystywa? d?wi?ki, rysowa?, porównywa? kolory i wiele wi?cej. Aplikacje w Scratchu buduje si? (dos?ownie) w edytorze bloków funkcjonalnych. Nie wymaga to wcze?niejszej znajomo?ci ?adnego j?zyka programowania. Wszystkie komendy wypisane s? na bloczkach, w j?zyku polskim. Maj? one, w zale?no?ci od swojego przeznaczenia, ró?ne kolory. Dzi?ki temu struktura tworzonej aplikacji znacznie zyskuje na przejrzysto?ci.


Projekt „Mistrzowie Kodowania” realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Gospodarki. Partnerami s?: Centrum Cyfrowe „Projekt Polska”, Coder Dojo, Fundacja Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Samsung. Jest te? wspierany przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiej?tno?ci Cyfrowych.

Monika Czarnota - nauczyciel matematyki
i informatyki w SP nr3 w Chmielniku