Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2016

Wycieczka dla mieszka?ców 


W dniu 04 wrze?nia 2016 roku, 39 osobowa grupa mieszka?ców w ró?nym wieku wybra?a si? na wycieczk? na trasie Cmolas – Kurozw?ki – Krzy?topór.

Pierwszym etapem by?o Sanktuarium Przemienienia Pa?skiego w Cmolasie, obejrzeli?my uroczy drewniany ko?ció?ek, a nast?pnie uczestniczyli?my we Mszy ?w. Po zwiedzeniu obej?cia Sanktuarium udali?my si? w dalsz? podró?, której celem by?y Kurozw?ki.

Kurozw?ki to malowniczo po?o?ony zak?tek w woj. ?wi?tokrzyskim b?d?cy znakomitym miejscem zarówno do spokojnych spacerów, jak i do prze?ycia wielu ciekawych przygód. Obejrzeli?my:

  • Pa?ac i jego Skarby. Zwiedzili?my pierwsze pi?tro pa?acu - sal? balow?, salony, taras widokowy, kru?ganki i XVIII w. kaplic?, jak równie? dziedziniec i Muzeum „Skarby i pami?tki rodu Popielów oraz obrazy Józefa Czapskiego”.
  • Lochy pe?ne tajemnic. W piwnicach pa?acu zorganizowana zosta?a salka muzealna, w której obejrzeli?my reprodukcje broni rycerskiej oraz zabytki znalezione podczas prowadzonego od 2000 roku odgruzowywania i porz?dkowania piwnic zamkowych.
  • Safari bizon. Kraina bizonów rozci?ga si? tu? za pa?acem. Bizony do Kurozw?k zosta?y sprowadzone z Belgii w 2000 roku przez Marcina Popiela. Ka?dego roku wiosn? mo?na zobaczy? na ??kach za pa?acem malutkie bizoni?ta. Z zaciekawieniem ogl?dali?my zwierz?ta z bliska podczas wycieczki wozem „safari bizon”. Byli?my w „?rodku” stada bizonów, nie ukrywam, ?e by? dreszczyk emocji, nale?a?o zachowa? cisz?. Bizon to pot??ne zwierze.
  • Mini zoo i plac zabaw. Dla zwiedzaj?cych dost?pny jest plac zabaw dla dzieci oraz wst?p do mini zoo, w którym mo?na obejrze? lamy, os?y, króliki, szopa, ?wi?toja?skie owieczki, strusia, kozy, ?winki wietnamskie, dziki, kucyki oraz ró?ne gatunki ptactwa.

Po wielu prze?yciach pojechali?my do miejscowo?ci Ujazdu, gdzie ukaza?y si? nam ruiny Zamku Krzy?topór, powsta?ej w 1 po?owie XVII wieku rezydencji pa?acowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi. By?a to najwi?ksza budowla pa?acowa w Europie przed powstaniem Wersalu, w pe?ni swojej ?wietno?ci funkcjonowa? zaledwie jedena?cie lat.

Obecnie ruiny s? w miar? zabezpieczone przed dzia?aniem warunków atmosferycznych. Dla turystów stworzono nowoczesne toalety oraz zaplecze poza zamkiem.

W drodze powrotnej, w wyznaczonym miejscu rozpalili?my ognisko i upiekli?my pyszna kie?bask?. Zm?czeni, ale cali i zdrowi wrócili?my do domów.Danuta Szajna