Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2016

?niadanie daje moc - dzie? zdrowego ?niadania 


?niadanie to najwa?niejszy posi?ek dnia. Dzi?ki niemu dzieci maj? energi? do nauki, lepiej koncentruj? si? podczas lekcji i maj? si?? do zabawy. To najlepszy start w nowy dzie?. Dlatego, w dniu 08-11-2016r. dzieci ze w Szko?y Podstawowej w Woli Rafa?owskiej wraz z wychowawcami przyst?pili do ogólnopolskiej akcji „?niadanie Daje Moc”.

Celem programu by?o:

  • zwi?kszenie ?wiadomo?ci najm?odszych w kwestii prawid?owego od?ywiania, ze szczególnym uwzgl?dnieniem ?niadania;
  • przyczynienie si? do obni?ania poziomu niedo?ywienia dzieci w Polsce – poprzez edukacj?.

Akcja przeprowadzona zosta?a w ramach obchodów Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”).

Dla naszych uczniów by? to dzie? szczególny. Mieli bowiem przygotowa? wielk? ?niadaniow? uczt? - wyj?tkowe ?niadanie! ?niadanie, które mia?o da? wszystkim MOC, czyli energi? do pracy, zabawy i nauki. ?niadanie poprzedzili?my zaj?ciami, które mia?y na celu u?wiadomienie dzieciom, jak wa?ne jest spo?ywanie rano zdrowego posi?ku. Uczniowie poznali 12 zasad zdrowego od?ywiania si? oraz przypomnieli regu?y zachowania si? przy stole. Poprzez do?wiadczenie z balonem u?wiadomili sobie jak wa?ne jest zjedzenie po?ywnego posi?ku, który daje si?y na ca?y dzie?. „Balon nie nadmuchany nigdzie nie poleci, samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczk?, a ucze? bez ?niadania nie b?dzie mia? si?y do zabawy i nauki”.

Dzieci z entuzjazmem uczestniczy?y w podj?tej akcji. Na stole znalaz?y si? zatem: pieczywo ró?nego rodzaju i ró?nego kszta?tu, mas?o, w?dliny, jajka, sery, jogurty, owoce, warzywa, szasz?yki, sa?atki, p?atki owsiane, herbata i mleko. By?o weso?o, smacznie i sympatycznie. Dzieci potrafi?y dzieli? si? produktami, dzia?a? wspólnie i zgodnie. Nie ba?y si? próbowa? nowych smaków. Takie ?niadanie by?o dla nich prawdziw? frajd?. Na twarzach promienia? u?miech i zachwyt.

By?a to niezapomniana przygoda edukacyjna dla m?odszych na temat zdrowego od?ywiania.

Udzia? naszych uczniów w programie „?niadanie daje moc” z pewno?ci? przyczyni? si? do zwi?kszenia ?wiadomo?? dzieci i rodziców, na temat roli ?niadania w ?yciu dziecka dla jego prawid?owego funkcjonowania.

Monika Pondel