Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2017

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Kwiecie? 2017 Nr 1/2017
Pierwsza strona

 

rys. Weronika Krzywonos

 

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i ?yciem
Kto we Mnie wierzy, cho?by i umar?, ?y? b?dzie”
Jan 11,25

 

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych,
?yczymy Pa?stwu
by czas ten nape?ni? Wasze serca mi?o?ci?, spokojem i wzajemn? ?yczliwo?ci?.
Niech tajemnica Zmartwychwstania Pa?skiego umocni wiar?
oraz pozwoli z ufno?ci? i optymizmem patrze? w przysz?o??.

 

Przewodnicz?ca Rady Gminy

 

Wójt Gminy

Gra?yna Ma?gorzata Dr??ek

 

Krzysztof Grad

Chmielnik, Wielkanoc 2017 rok

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Modernizacja energetyczna budynków u?yteczno?ci publicznej str. 2

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Dzia?alno?? jednostek OSP z terenu gminy w 2016 r. str. 3
 • III Stra?acki turniej tenisa sto?owego str. 5

O?WIATA I KULTURA

 • Kampania czytelnicza w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku str. 6
 • V edycja Kampanii „Dzieciaki w Biznesie” str. 7
 • Szko?a z Klas? w Zabratówce str. 7
 • ,,Co jest grane?” str. 8
 • Eksperymentuj, odkrywaj, dzia?aj! str. 8
 • XIII Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich str. 9
 • „Królowa Przedmie?cia” z wizyt? w Borówkach str. 9
 • Nie wszystkie drogi prowadz? do Rzeszowa str. 10
 • Z kobietami, ale nie tylko dla kobiet str. 11
 • Magiczny czas wigilii – refleksje str. 11
 • Wspólne kol?dowanie w Zabratówce str. 12

GOPS CHMIELNIK

 • Pomoc ?ywno?ciowa str. 12
 • Zespó? Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik str. 13
 • Wsparcie kobiet w ci??y i rodzin „Za ?yciem” str. 13
 • Drodzy czytelnicy „Wie?ci Gminnych”! str. 14

STOWARZYSZENIE

 • Min?? kolejny rok str. 14
 • Wizyta ma?ych dzieci w izbie tradycji w Woli Rafa?owskiej str. 16
 • Szanowni Pa?stwo! str. 16
 • Spotkanie z teatrem dla najm?odszych str. 16
Do pobrania:

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 1/2017 Kwiecie?
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2017_1.pdfWG_2017_1.pdf (1,14 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec