Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2017

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2017 Nr 2/2017
Pierwsza strona

Miejsce i termin spotka?:
Urz?d Gminy, Sala Posiedze? Gminy, Chmielnik 50 - 24.07.2017 r., godz. 18:00
Dom Ludowy, Zabratówka 42 - 25.07.2017 r., godz. 18:00

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Zmiana w ustawie o ochronie przyrody - obowi?zek zg?aszania wycinki drzew przez osoby fizyczne str. 3
 • Przebudowa dróg powiatowych str. 4
 • Inwestycje drogowe str. 4
 • A-klasa znów zawita na chmielnicki stadion str. 5
 • Odnowa Wsi Wola Rafa?owska str. 5
 • Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik str. 6

O?WIATA I KULTURA

 • Przegl?d Teatrzyków Przedszkolnych str. 7
 • Wyprawa do stolicy str. 7
 • Festyn Rodziny w SP nr 2 str. 7
 • II Zjazd Szkó? im. Ojca ?w. Jana Paw?a II str. 8
 • Trójkowy maraton po zdrowie str. 9
 • Czy j?zyk ojczysty mo?e by? czysty, czyli „my?li nieuczesane” trosk? o j?zyk polski powodowane… str. 9
 • Dzie? Patrona w naszej szkole – 26 maja 2017 roku – „My?l dobrze o wszystkich – nie my?l ?le o nikim. Staraj si? nawet w najgorszym znale?? co? dobrego” str. 10
 • Matematyka to logika str. 11
 • Dyskusyjny Klub Ksi??ki w B??dowej Tyczy?skiej str. 12
 • Kolejny raz grant jest nasz! str. 13
 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik str. 14

GOPS CHMIELNIK

 • Informacja pomoc spo?eczna str. 15
 • ?wiadczenia wychowawcze, ?wiadczenia rodzinne, ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego str. 15
 • Pomoc ?ywno?ciowa str. 15
 • ?wietlica ?rodowiskowa str. 15

KO?O GOSPODY? WIEJSKICH

 • „Ma?y wielki sukces” str. 16

STOWARZYSZENIE

 • Ognisko patriotyczne 3-go Maja str. 17
 • Wycieczka do Lwowa str. 17
 • Piknik rodzinny „Rodzin? Silni” str. 17
 • Projekty – czeka nas pracowity okres str. 17

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Mi?dzygminne zawody sportowo-po?arnicze str. 18
 • IX Powiatowe Zawody Sportowo – Po?arnicze M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych str. 20
Do pobrania:

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2017 Lipiec
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2017_2.pdfWG_2017_2.pdf (1,29 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec