Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2017

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podj?to nast?puj?ce uchwa?y:
SESJA XXVIII

 1. UCHWA?A NR XXVIII/166/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenów po?o?onych w Chmielniku i Zabratówce – cz??? II.
 2. UCHWA?A NR XXVIII/167/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu Gminy za rok 2016.
 3. UCHWA?A NR XXVIII/168/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytu?u wykonania bud?etu Gminy za rok 2016.
 4. UCHWA?A NR XXVIII/169/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian bud?etu i zmian w bud?ecie Gminy na 2017 rok.
 5. UCHWA?A NR XXVIII/170/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 6. UCHWA?A NR XXVIII/171/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaci?gni?cia d?ugoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku planowanego deficytu bud?etu Gminy powsta?ego w zwi?zku z realizacj? inwestycji finansowanych z udzia?em ?rodków z bud?etu UE i budow? wodoci?gu gminnego w m. Chmielnik.
 7. UCHWA?A NR XXVIII/172/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Chmielnik.
 8. UCHWA?A NR XXVIII/173/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie okre?lenia szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. UCHWA?A NR XXVIII/174/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia w ca?o?ci wierzytelno?ci powsta?ej w wyniku wykonania zast?pczego b?d?cego skutkiem nie wype?nienia obowi?zku usuni?cia odpadów zalegaj?cych na dzia?kach o nr ewid. 836/1 i 836/2 po?o?onych w miejscowo?ci Chmielnik.
 10. UCHWA?A NR XXVIII/175/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia udzia?u w projekcie pn. „Wdro?enie e-us?ug w systemie o?wiaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, B?a?owa i Hy?ne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; O? priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpacie; Dzia?anie 2.1 Podniesienie efektywno?ci i dost?pno?ci e-us?ug.
 11. UCHWA?A NR XXVIII/176/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z bud?etu Gminy dla Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Woli Rafa?owskiej.
 12. UCHWA?A NR XXVIII/177/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie wyra?enia zgody na przyst?pienie Gminy Chmielnik do wspólnego realizowania post?powania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksow? dostaw? gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej.
 13. UCHWA?A NR XXVIII/178/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wst?pnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
 14. UCHWA?A NR XXVIII/179/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania na realizacj? projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, dzia?ania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tre?? wszystkich uchwa? Rady Gminy dost?pna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa?y.

Adam Tereszkiewicz