Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2017

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Pa?dziernik 2017 Nr 3/2017
Pierwsza strona


Wi?cej informacji, czytaj w numerze (…)

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Bie??ce prace drogowe str. 3
 • Inwestycje i remonty gminne w III kwartale 2017 r. str. 3
 • II Rajd rowerowy OSP „?cie?kami Zabratówki” str. 4
 • Podpisana umowa o dofinansowanie projektu str. 5
 • ?yczenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej str. 5

O?WIATA I KULTURA

 • O mamma mia! Ale to by? hit ! str. 6
 • Dlaczego samolot lata? str. 7
 • Mega Misja w naszej szkole str. 7
 • Warto pisa? listy do Taty str. 8
 • Co nowego w Trójce po reformie o?wiaty? str. 8
 • Narodowe czytanie w SP 3 w Chmielniku str. 8
 • Dwunasta ods?ona ?wi?ta Gminy Chmielnik str. 9
 • Na chwa?? Bo?? i dla siebie str. 10
 • Uwalniamy dzieci?c? wyobra?ni? str. 11

GOPS CHMIELNIK

 • Informacja str. 12
 • Pomoc spo?eczna str. 12
 • ?wiadczenia wychowawcze, ?wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny str. 12

KO?O GOSPODY? WIEJSKICH

 • Nasze laureatki konkursu Nowin 2017 str. 12

STOWARZYSZENIE

 • A co tam nowego w SPON Gminy Chmielnik ? str. 13
 • „Plac Arena miejscem aktywnego wypoczynku na ?wie?ym powietrzu” str. 14
 • „Promocja Przedsi?biorczo?ci So?ectwa Wola Rafa?owska” str. 14
 • „Ze Sztuk? i Tradycj? za pan brat” str. 16

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • X Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze Jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Powiatu Rzeszowskiego. II miejsce OSP Zabratówka str. 16

Do pobrania:

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2017 Pa?dziernik
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2017_3.pdfWG_2017_3.pdf(2,25 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec