Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2017

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podj?to nast?puj?ce uchwa?y:

SESJA XXXII

 1. UCHWA?A NR XXXII/194/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie zmian bud?etu i zmian w bud?ecie Gminy na 2017 rok.
 2. UCHWA?A NR XXXII/195/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 3. UCHWA?A NR XXXII/196/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania na realizacj? projektu pn. „Zwi?kszenie udzia?u energii ze ?róde? odnawialnych na terenie ROF” dofinansowanego w ramach III. Osi Priorytetowej – „Czysta energia” – dzia?ania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 4. UCHWA?A NR XXXII/197/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania na realizacj? projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilno?ci mieszka?ców poprzez usprawnienie zrównowa?onego transportu publicznego na terenie ROF” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V – „Infrastruktura komunikacyjna” – dzia?anie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 5. UCHWA?A NR XXXII/198/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?zania na realizacj? zadania pn. „Budowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewn?trznymi instalacjami i studni pomiarowej
  w miejscowo?ci Chmielnik – Wielkopolska”.
 6. UCHWA?A NR XXXII/199/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwa?y Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obs?ugi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorz?dowych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 7. UCHWA?A NR XXXII/200/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta?cenia dotychczasowego Zespo?u Szkó? w Chmielniku w którego sk?ad wchodzi?a sze?cioletnia Szko?a Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Ba?dy w Chmielniku i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku w o?mioletni? Szko?? Podstawow? Nr 1 im. por. Jana Ba?dy w Chmielniku.
 8. UCHWA?A NR XXXII/201/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta?cenia dotychczasowej sze?cioletniej Szko?y Podstawowej nr 2 im. Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w Chmielniku w o?mioletni? Szko?? Podstawow? nr 2 im. Ojca ?w. Jana Paw?a II w Chmielniku.
 9. UCHWA?A NR XXXII/202/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta?cenia dotychczasowej sze?cioletniej Szko?y Podstawowej nr 3 im. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku w o?mioletni? Szko?? Podstawow? nr 3 im. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.
 10. UCHWA?A NR XXXII/203/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta?cenia dotychczasowej sze?cioletniej Szko?y Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej w o?mioletni? Szko?? Podstawow? im. Stefana Kard. Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej.
 11. UCHWA?A NR XXXII/204/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekszta?cenia dotychczasowej sze?cioletniej Szko?y Podstawowej im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce w o?mioletni? Szko?? Podstawow? im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce.
 12. UCHWA?A NR XXXII/205/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie ustalenia wst?pnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
 13. UCHWA?A NR XXXII/206/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 wrze?nia 2017 r. w sprawie ustalenia wst?pnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Tre?? wszystkich uchwa? Rady Gminy dost?pna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne - uchwa?y.

Adam Tereszkiewicz