Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2017

Dlaczego samolot lata? 


Odpowiedzi na to i inne pytania mog?o uzyska? wielu m?odych ludzi podczas pikniku naukowego jaki odby? si? 17 i 18 wrze?nia w Jasionce w G2A Arena. Uczniowie trzech najstarszych klas Szko?y Podstawowej nr 2 im. Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w Chmielniku wraz z opiekunami mieli okazj? prze?y? dzie? pe?en atrakcji bior?c udzia? w tym wydarzeniu.

Podczas festiwalu mo?na by?o zobaczy? roboty, drony, ?aziki marsja?skie, modele samolotów, technologie kosmiczne i planetarium. Strefa eksponatów naukowych oraz eksperymenty chemiczne i fizyczne, symulatory lotu, ?amig?ówki matematyczne zapewni?y naukow? rozrywk?, zarówno ma?ym, jak i du?ym. Jednym z go?ci festiwalu by? robot EuGenius, który ch?tnie rozmawia? z uczestnikami. Si?y do odwiedzania kolejnych stanowisk dodawa?y pyszne koktajle i napoje przygotowywane dla uczestników, nie zabrak?o równie? waty cukrowej czy popcornu.

G?ównym celem festiwalu by?a popularyzacja nauki oraz pokazanie, ?e nawet dziedziny i zagadnienia, które dla wielu osób mog? wydawa? si? nieprzyst?pne lub odleg?e, mo?na przedstawi? w zrozumia?ej i interesuj?cej formie. Festiwal mia? na celu pokazanie, ?e nauka jest bardzo blisko nas, we wszystkim, co nas otacza, i mo?na doskonale si? ni? bawi?, odkrywaj?c jej tajemnice.


Do zobaczenia na kolejnym festiwalu!


Joanna Biskup SP 2 Chmielnik