Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2017

X Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze Jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Powiatu Rzeszowskiego. II miejsce OSP Zabratówka 


W niedziele 24 wrze?nia to odby?y si? IX Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze. Miejscem zmaga? zawodników by? stadion sportowy w Bratkowicach. Zawody zorganizowane zosta?y przez Zarz?d Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP woj. podkarpackiego i Komend? Miejsk? PSP w Rzeszowie przy wspó?udziale Starostwa Powiatowego i Urz?du Gminy w ?wilczy.

Na starcie stan??o 13 dru?yn z grupy A (m?skie) i 8 dru?yn z grupy C (?e?skie). Komisj? s?dziowsk? powo?a? Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. Tomasz Baran, a s?dzi? g?ównym zawodów by? m?. bryg. Jacek Nita. Sportowe zmagania jak zwykle sk?ada?y si? z dwóch konkurencji zaliczanej do klasyfikacji generalnej. Pierwsza to ?wiczenie bojowe polegaj?ce na uruchomieniu motopompy, rozwini?ciu i po??czeniu w??ów stra?ackich i przewróceniu strumieniem wody pacho?ków. Drug? konkurencj? by?a sztafeta po?arnicza 7x50 metrów z przeszkodami. Uczestnicy zawodów do pokonania mieli m.in. równowa?ni?, ?ciank? i tyczki. Osobnie ocenian? konkurencj? (nie zaliczan? do klasyfikacji generalnej) by?a stra?acka musztra, która wróci?a do programu zawodów po wielu latach nieobecno?ci.

Zawody przyci?gn??y liczn? publiczno??, która przyby?a obserwowa? starty zawodników. W zmaganiach udzia? bra?y najlepsze zespo?y z naszego powiatu, dlatego poziom zawodów by? wysoki. Rywalizacja dru?yn by?a bardzo zaci?ta i wyrównana, niejednokrotnie dziesi?te sekundy decydowa?y o lepszym lub gorszym miejscu.

Zwyci?zcami zawodów zosta?y w grupie C ?e?ska dru?yna OSP Wólka Podle?na, a w grupie A równie? dru?yna z OSP Wólki Podle?nej. Bardzo dobrze zaprezentowa? si? reprezentant naszej gminy – dru?yna m?ska OSP Zabratówka, która zaj??a bardzo dobre II miejsce. Tym samym stra?acy z Zabratówki po raz kolejny potwierdzili, i? nale?? do najlepszych dru?yn naszego powiatu. Najlepsze dru?yny zosta?y uhonorowane pami?tkowymi pucharami i nagrodami rzeczowymi.

W sk?ad dru?yny OSP Zabratówka weszli druhowie: Dariusz Ba?a, Przemys?aw Kusz, Krystian Olszowy, Eryk Rajzer, Patryk Rajzer, Mateusz Szczepa?ski, Piotr Szczepa?ski, Tomasz Szczepa?ski i Piotr Szela.

Wyniki ko?cowe zawodów w grupie A:

 

Miejsce

Dru?yna

Wynik ??czny pkt.

1 OSP Wólka Podle?na 101,69
2 OSP Zabratówka 102,39
3 OSP Bratkowice 102,91
4 OSP Pogwizdów Stary 108,46
5 OSP Harta 109,99
6 OSP Rzeszów – Zalesie 110,81
7 OSP Palikówka 111,75
8 OSP Futoma 114,82
9 OSP Rudna Wielka 119,16
10 OSP Kamie? 121,00
11 OSP Niechobrz OSP ?wilcza 128,19
12 OSP Tyczyn 137,83
13 OSP Hy?ne 155,73

Marek Czarnota