Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2017

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzie? 2017 Nr 4/2017
Pierwsza strona

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Usuwaniu wyrobów zawieraj?cych azbest str. 2
 • Jubileusz ma??e?stwa str. 3

O?WIATA I KULTURA

 • Spotkanie Kó? Caritas str. 4
 • Wieczory nie musz? by? nudne, czyli sposób na magiczn? jesie? str. 4
 • Pstryk i Bzik ucz? zasad bezpiecze?stwa str. 5
 • Wspólne ?niadaniowanie str. 5
 • Spotkanie z morsk? przygod? str. 5
 • Ogólnopolska Konferencja „Etos Jana Paw?a II i Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego inspiracj? do wychowania m?odego pokolenia” str. 6
 • Dba?o?? o kultur? s?owa jest znakiem ci?g?o?ci cywilizacji zachodniej, a u podstaw tej ci?g?o?ci le?y retoryka str. 7
 • Kalendarium wydarze? Szko?y Podstawowej w Woli Rafa?owskiej str. 8
 • Krótkie podsumowanie dzia?a? w Szkole Podstawowej w Zabratówce str. 9
 • Wyrazi? siebie str. 10
 • Od lokalnego partnerstwa prosto do Berlina str. 11

GOPS CHMIELNIK

 • Pomoc ?ywno?ciowa str. 12
 • Bezdomni str. 12
 • Zespó? interdyscyplinarny str. 12
 • Informacja str. 13
 • ?wiadczenia wychowawcze, ?wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny str. 13

KO?O GOSPODY? WIEJSKICH

 • Dzia?ania Kó? Gospody? Wiejskich str. 14

STOWARZYSZENIE

 • 11 listopada – Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci str. 15
 • Miko?ajkowe spotkanie z teatrem i ze ?wi?tym Miko?ajem str. 15
 • Zako?czono realizacj? projektów str. 15

INFORMACJA

 • Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych str. 16
Do pobrania:

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2017 Grudzie?
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2017_4.pdfWG_2017_4.pdf (1,35 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec