Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2017

Usuwaniu wyrobów zawieraj?cych azbest Usuwaniu wyrobów zawieraj?cych azbest z terenu Gminy Chmielnik w roku 2017


Informujemy, ?e w bie??cym roku Gmina Chmielnik zako?czy?a realizacj? zadania polegaj?cego na „Usuwaniu wyrobów zawieraj?cych azbest z terenu Gminy Chmielnik w roku 2017” w ramach programu priorytetowego „SYSTEM - Wspieranie dzia?a? ochrony ?rodowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFO?iGW, Cz??? I – Usuwanie wyrobów zawieraj?cych azbest”.

??czny koszt zrealizowanego zadania wyniós? 16 833,90 z?. Zgodnie z umow? dofinansowania zawart? w dniu 30 czerwca 2017 roku Nr 101/2017/OZ/R/DA zmienion? aneksem nr 01 pomi?dzy Gmin? Chmielnik a Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina otrzyma?a dotacj? w wysoko?ci 14 419,15 z?, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, z czego 8 305,38 z? pochodzi?o z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, a 5 813,77 z? ze ?rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozosta?e ?rodki w kwocie 2 714,75 z? pochodzi?y z bud?etu Gminy. Zadanie zako?czono 13 pa?dziernika 2017 roku. W wyniku ww. zadania osi?gni?to efekt ekologiczny i rzeczowy na poziomie 45,625 Mg odpadów zawieraj?cych azbest, w tym 11,710 Mg pochodz?cych z demonta?u i 33,915 Mg zebranych z pryzm. Wykonawc? zadania by?a firma ?rodowisko i Innowacje Sp. z o. o., która zebrany odpad z?o?y?a na sk?adowisku odpadów w Dobrowie.

Nabór wniosków na demonta? i utylizacj? wyrobów azbestowych lub utylizacj? wcze?niej zdj?tego azbestu z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie Gminy Chmielnik prowadzony jest w trybie ci?g?ym. Wszelkich informacji dotycz?cych bezp?atnej utylizacji mo?na uzyska? w Urz?dzie Gminy w Chmielniku pokój 37, lub pod numerem telefonu 17 23 04 048. Druk wniosku dost?pny w siedzibie Urz?du Gminy lub na stronie internetowej www.bip.chmielnik.pl w zak?adce Moja sprawa –> Ochrona ?rodowiska i gospodarka odpadami –> Azbest.

Przypominamy, równie? mieszka?com Gminy Chmielnik o obowi?zku corocznego przedk?adania do dnia 31 stycznia ka?dego roku aktualizacji informacji o wyrobach zawieraj?cych azbest i miejscu ich wykorzystania, po wcze?niejszym dokonaniu oceny stanu i mo?liwo?ci bezpiecznego u?ytkowania wyrobów zawieraj?cych azbest na terenie jego posesji. Bezpieczne post?powanie z wyrobami i odpadami zawieraj?cymi azbest, tj. ich u?ytkowanie i usuwanie, reguluj? nast?puj?ce akty prawne:

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj?cych azbest (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2119);
  • Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga? w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj?cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz?dze?, w których by?y lub s? wykorzystywane wyroby zawieraj?ce azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
  • Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u?ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj?cych azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649) oraz Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u?ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj?cych azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz.1089), które wesz?o w ?ycie 18 wrze?nia 2010 r.

Zgodnie z ww. Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga? w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj?cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz?dze?, w których by?y lub s? wykorzystywane wyroby zawieraj?ce azbest, w?a?ciciel, zarz?dca lub u?ytkownik miejsc, w których by? lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzacj? zastosowanych wyrobów zawieraj?cych azbest, przez sporz?dzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji wyrobów zawieraj?cych azbest przedstawia si? w 2 egzemplarzach wed?ug wzoru zamieszczonego w za??czniku nr 2 do rozporz?dzenia „Informacja o wyrobach zawieraj?cych azbest”.

Osoby prawne jeden egzemplarz „Informacji” powinny przed?o?y? marsza?kowi województwa, a drugi przechowywa? przez okres jednego roku, do czasu sporz?dzenia nast?pnej informacji. W przypadku osób fizycznych, nieb?d?cych przedsi?biorcami, przedmiotowa „Informacja” winna by? przed?o?ona bezpo?rednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja o wyrobach zawieraj?cych azbest - celem wykazania ewentualnych zmian w ilo?ci posiadanych wyrobów zawieraj?cych azbest - podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia ka?dego roku.

W oparciu o Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u?ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj?cych azbest oraz Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u?ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj?cych azbest, w?a?ciciel, zarz?dca lub u?ytkownik wieczysty nieruchomo?ci, a tak?e obiektu, urz?dzenia budowlanego, instalacji przemys?owej lub innego miejsca zawieraj?cego azbest zobowi?zany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikaj?cych z oceny tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporz?dza si? w 1 egzemplarzu ocen? stanu i mo?liwo?ci bezpiecznego u?ytkowania wyrobów zawieraj?cych azbest, której wzór okre?la za??cznik nr 1 do rozporz?dzenia. Powy?sz? „Ocen?” nale?y przechowywa? ??cznie z dokumentacj? miejsca zawieraj?cego azbest, obiektu, urz?dzenia budowlanego, lub instalacji przemys?owej. Dla budynków lub obiektów budowlanych nieb?d?cych budynkami, dla których jest prowadzona ksi??ka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna by? do??czona do ksi??ki obiektu budowlanego.

Lidia Urba?