Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2017

Jubileusz ma??e?stwa 


„Dar losu… bliski cz?owiek, który sens nadaje dniom…”

To wielki dar od losu móc prze?y? wspólnie pó? wieku, by? razem na dobre i na z?e mimo wielu przeciwno?ci. Ale to jednocze?nie wielkie wyzwanie, ci?g?a praca nad sob? dla siebie, a przede wszystkim dla kogo?, bo „ma??e?stwo to diament szlifowany przez ca?e ?ycie”.

Medalami za 50 – letnie po?ycie ma??e?skie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowa? trzy pary z terenu Gminy Chmielnik: P. Kazimiery i Kazimierza Hadam, P. Janiny i Stanis?awa Ciurów, P. Zofii i Boles?awa Ostrowskich oraz P. Janiny i Alfreda ?wist.

Jubilatom, podczas wr?czania odznacze?, którego dokona? Wójt Gminy Chmielnik - Krzysztof Grad, towarzyszy?a najbli?sza rodzina oraz P. Magdalena Wdowik-Reczek – zast?pca Wójta i P. Gra?yna Dr??ek – Przewodnicz?ca Rady Gminy Chmielnik.

Podczas spotkania by?y tak?e kwiaty, ?yczenia, s?odko?ci, wspomnienia oraz recepty na tak d?ugie bycie razem.

Szanownym Jubilatom ?yczymy zdrowia i si? do pokonywania trudów ?ycia, zgody i ?yczliwo?ci na co dzie? oraz wszelkiej pomy?lno?ci.

Agnieszka Czarnota