Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2017

Wyrazi? siebie 


 


Tak naprawd?, nie mieliby?my z czego czerpa?, gdyby nie wieloletnie tradycje i zwyczaje naszych przodków, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Paulo Coelho zauwa?a, ?e „Tradycja s?u?y zachowaniu porz?dku ?wiata. Je?li j? z?amiemy, ?wiat si? sko?czy.”

O co tutaj chodzi? M?odzie? i folk. Czy to w ogóle ma sens? Jakie s? punkty wspólne i od czego si? zacz??o? ?piew, taniec i barwne stroje. Wszystkie te rzeczy s? bardzo pi?kne, jednak nie mog? istnie? samodzielnie. Potrzebuj?, by odkrywa? je wci?? na nowo. By tchn?? w nie ducha ?wie?o?ci a jednocze?nie zachowa? ich prawdziwie niepowtarzalny charakter.

“foLkOVE – odkryj muzyk? ludow? na nowo!” to kolejne przedsi?wzi?cie, które zmierza ku ko?cowi. Nagranie teledysku i wokalu, jak równie? stworzenie akompaniamentu, okaza?o si? nie lada wyzwaniem dla cz?onków grupy SKM. By? to niezwykle twórczo sp?dzony czas. W skansenie w Markowej mo?na by?o si? poczu? niczym na planie holywoodzkich hitów.

Kamera! Akcja! Uda?o si?! Jeste?my mieszka?cami starej wioski. Ubrani w tradycyjne, od?wi?tne stroje wzbudzamy zainteresowanie. Oby tak dalej! Jakie uj?cie b?dzie najlepsze? Za to odpowiada Marysia, która jest operatorem kamery. Materia? gotowy? Teraz trzeba go tylko z?o?y? w ca?o??. Kolejne zadania czekaj?, wi?c nie zwalniamy tempa.

Po przodkach odziedziczyli?my przecie? nie tylko folklor. Powinni?my by? im dozgonnie wdzi?czni za to, ?e mieszkamy w wolnej Polsce. Warto na to zwróci? uwag?. Dzieci zaproszone na wieczorek patriotyczny mog? potwierdzi?. Spotkanie, które zosta?o przez m?odzie? zorganizowane dla dzieci, da?o ogrom pozytywnej energii. Wybrzmia?y patriotyczne melodie raduj?ce serce Polaków, a przepi?kne bia?o-czerwone kotyliony dumnie zdobi?y pier?. Nic dziwnego, ?e chcemy si? wspólnym dobrem jakim jest Polska cieszy? i chwali?. To zaszczyt, ale równie? wielka odpowiedzialno?? by? dobrym cz?owiekiem, Polakiem wiernym idea?om przodków i kultywatorem rodzimych obyczajów.

Folkove – poznaj muzyk? ludowa na nowo” to projekt realizowany przez nieformaln? grup? m?odzie?ow? Strefa Kultury M?odzie?owej przy wspó?pracy z Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Chmielniku w ramach Programu Dzia?aj Lokalnie X" 2017. Jest to Program Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci realizowany przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce przy wspó?pracy z O?rodkiem Dzia?aj Lokalnie - Fundacj? Generator Inspiracji, dzi?ki wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorz?dów: Gminy B?a?owa, Gminy Chmielnik, Gminy Dubiecko, Gminy Tyczyn oraz Województwa Podkarpackiego.

Patryk Nazimek