Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2018

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Marzec 2018 Nr 1/2018
Pierwsza strona

Szko?a Podstawowa nr 1 w Chmielniku

„Zmartwychwsta?y Chrystus
przynosi ludzko?ci mi?o??, która przebacza,
jedna i otwiera serca na nadziej? ...”

Jan Pawe? II

  

Z okazji ?wi?t Wielkiej Nocy

pragniemy wszystkim mieszka?com
Gminy Chmielnik

z?o?y? ?yczenia zdrowia,
wszelkiej pomy?lno?ci
i pogody ducha.

Niech
Zmartwychwsta?y Chrystus

b?dzie Moc?
w codziennym ?yciu,

Nadziej? w chwilach trudnych,
?wiat?em, które wskazuje drog?

  

Przewodnicz?ca
Rady Gminy

Wójt Gminy

Gra?yna Ma?gorzata Dr??ek

Krzysztof Grad

 

Chmielnik, marzec 2018 r.

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2018 r. str. 2
 • Nie wychodz?c z domu wiele spraw i tak za?atwisz – e-Us?ugi str. 3
 • Przypominamy, ?e wypalanie traw jest szkodliwe, niebezpieczne i karalne str. 4
 • Zawiadomienie w sprawie nowych stawek op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi?zuj?cych od dnia 1 kwietnia 2018 roku str. 4
 • Przyczyna wzrostu op?at za odbiór odpadów komunalnych str. 5
 • Informacja o prowadzonych robotach geologicznych str. 6
 • Wspólny projekt transportowy str. 6

O?WIATA I KULTURA

 • Program eTwinning w SP2 str. 7
 • Wszystko zacz??o si? od spaceru z Marysi? str. 7
 • J?zyk ma znaczenie… str. 7
 • Jaki dzi? jeste? j?zyku polski ? str. 8
 • Stypendiada wczesnoszkolna str. 9
 • Kalendarium wydarze? w SP w woli Rafa?owskiej str. 9
 • Kalendarz wydarze? 100 lecie niepodleg?o?ci str. 11
 • Spotkanie autorskie z Rafa?em Witkiem str. 11
 • Kalendarium wydarze? 2018 roku GBP w Chmielniku str. 12
 • Kodowanie w bibliotece! str. 13
 • Sto zdj?? na stulecie niepodleg?o?ci str. 13

GOPS CHMIELNIK

 • Informacja str. 14
 • Pomoc ?ywno?ciowa str. 14

KO?O GOSPODY? WIEJSKICH

 • Spotkanie sprawozdawcze Gminnej Rady KGW str. 14

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Doposa?enie jednostek OSP str. 15
 • Stra?acki turniej tenisa sto?owego str. 15

STOWARZYSZENIE

 • Ze strychów i piwnic do izby tradycji str. 16

INFORMACJA

 • Nabór uzupe?niaj?cy wniosków przyst?pienia do projektu str. 18
 • P?a? podatki tam gdzie mieszkasz str. 18
Do pobrania:

 

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 1/2018 Marzec
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2018_1.pdfWG_2018_1.pdf(1,52 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec